องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.00 น. นางสาวเบญจพร ปาโท หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัด จัดชุดทีมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ หมู่ที่ 14 และ 15 ดำเนินโครงการรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน ในเขตอบต.รอบเมือง ประจำปี 2566


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.00 น. นางสาวเบญจพร ปาโท หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัด จัดชุดทีมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ หมู่ที่ 14 และ 15 ดำเนินโครงการรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน ในเขตอบต.รอบเมือง ประจำปี 2566

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางสาวเบญจพร ปาโท หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัด จัดชุดทีมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ หมู่ที่ 14 และ 15 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อลดการระบาดและกำจัดแมลงดูดเลือด เช่น เห็บ ยุง แมลงวัน แมลงคลาน ซึ่งเป็นพาหะแพร่กระจายเชื้อให้โค กระบือ ติดเชื้อไวรัส โรคลัมปีสกิน (Lumpy skin disease) ตามโครงการรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน ในเขตอบต.รอบเมือง ประจำปี 2566
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ในการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อโพสโดย : แอดมิน5   วันที่ : 24 สิงหาคม 2566   View : 107
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 901)
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่  (ดู 1084)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (ดู 800)
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561  (ดู 827)
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพรรษา 63 พรรษา โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้แก่ นางสาวรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน  (ดู 1231)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  (ดู 1303)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561  (ดู 887)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :