องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2566


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำโดยนายพิชพล ชิณเพ็ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ นางนิธิมา ไทยกล้า หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และนางสาวแจ่มจิต อุตรมาตย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมด้วย คณะคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง นำนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง เรียนรู้ ประสบการณ์จากสถานที่จริง ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร (อุทยานโลกไดโนเสาร์ "ภูกุ้มข้าว") จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้เด็กได้มีประสบการณ์สำคัญ มีพัฒนาการสมวัย เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมโพสโดย : แอดมิน5   วันที่ : 25 สิงหาคม 2566   View : 82
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 879)
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่  (ดู 1049)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (ดู 782)
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561  (ดู 800)
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพรรษา 63 พรรษา โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้แก่ นางสาวรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน  (ดู 1196)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  (ดู 1281)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561  (ดู 864)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :