องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นางสาวเบญจพร ปาโท หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการ พร้อมด้วย นายธนากรณ์ จันทรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นางสาวเบญจพร ปาโท หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการ พร้อมด้วย นายธนากรณ์ จันทรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางสาวเบญจพร ปาโท หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการ พร้อมด้วย นายธนากรณ์ จันทรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบให้กับผู้สูงอายุ บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 19 บ้านหนองทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 
โพสโดย : แอดมิน5   วันที่ : 28 สิงหาคม 2566   View : 95
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 901)
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่  (ดู 1084)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (ดู 800)
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561  (ดู 827)
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพรรษา 63 พรรษา โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้แก่ นางสาวรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน  (ดู 1231)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  (ดู 1303)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561  (ดู 887)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :