องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00-15.30 น. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกันออกกำลังกายตามโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00-15.30 น. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกันออกกำลังกายตามโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00-15.30 น. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกันออกกำลังกายตามโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธ ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.รอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงาน เจ้าหน้าที่อบต.รอบเมือง ในด้านต่างๆ ดังนี้
1.เสริมสร้างการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดดีขึ้น ลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจเฉลี่ยร้อยละ 40-50
2.ลดความเสี่ยงโรคเบาหวานเฉลี่ยร้อยละ 30-40
3.ลดความดันโลหิต ระดับน้ำตาล และคอเลสเตอรอลในเลือด
4.เพิ่มระดับไขมันดีให้กับร่างกาย
5.ส่งเสริมการทำงานของสมอง ชะลอความเสื่อมของเซลล์สมอง ลดความเสี่ยงโรคความจำเสื่อมและโรคสมองเสื่อม
6.ช่วยให้อารมณ์ดี ลดความเครียด นอนหลับสนิทและต่อเนื่องมากขึ้น
7.ลดภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
8.ลดความเสี่ยงการเกิดโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งรวมถึงโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งในอวัยวะต่างๆ อีกด้วยโพสโดย : แอดมิน5   วันที่ : 30 สิงหาคม 2566   View : 150
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 901)
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่  (ดู 1084)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (ดู 800)
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561  (ดู 827)
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพรรษา 63 พรรษา โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้แก่ นางสาวรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน  (ดู 1231)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  (ดู 1303)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561  (ดู 887)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :