องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดย พันจ่าอากาศเอกวงศ์เทพ พันธะไชย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดย พันจ่าอากาศเอกวงศ์เทพ พันธะไชย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดย พันจ่าอากาศเอกวงศ์เทพ พันธะไชย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการและสถานศึกษา ณ ร.ร.บ้านเปลือย (สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) ร่วมกับเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ตามพรบ.สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562)


 
โพสโดย : แอดมิน5   วันที่ : 31 สิงหาคม 2566   View : 17
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 766)
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่  (ดู 908)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (ดู 686)
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561  (ดู 697)
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพรรษา 63 พรรษา โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้แก่ นางสาวรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน  (ดู 1025)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  (ดู 1163)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561  (ดู 756)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :