องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ร่วมเปิดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความต้องการ ความคิดเห็นของชุมชน และหามติของประชาชนในการย้ายศพด.บ้านแก่นทราย


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ร่วมเปิดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความต้องการ ความคิดเห็นของชุมชน และหามติของประชาชนในการย้ายศพด.บ้านแก่นทราย

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์ รองนายกอบต.รอบเมือง นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาอบต.รอบเมือง สมาชิกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยนางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัดอบต.รอบเมือง หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.รอบเมือง ร่วมเปิดเวทีการประชาคมเพื่อสำรวจความต้องการ ความคิดเห็นของชุมชน และหามติของประชาชน หมู่ที่ 14 และ15 ในการย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเพื่อแก้ไขปัญหาบริบทเชิงพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุด ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 14 บ้านแก่นทราย ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งการเปิดเวทีประชาคมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือการมีส่วนร่วมเป็นอย่างดีจาก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย ประชาชนในเขตพื้นที่ บ้านแก่นทราย หมู่ที่ 14 และ 15 เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และลงมติเห็นชอบในการย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย ไปจัดตั้งบริเวณพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 14 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
อ้างอิงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข เพิ่มเติม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล (5) การส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


โพสโดย : แอดมิน5   วันที่ : 9 กันยายน 2566   View : 124
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 901)
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่  (ดู 1084)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (ดู 800)
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561  (ดู 827)
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพรรษา 63 พรรษา โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้แก่ นางสาวรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน  (ดู 1231)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  (ดู 1303)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561  (ดู 887)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :