องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2566 - 2 พฤศจิกายน 2566


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2566 - 2 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2566 - 2 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ บุคลากรของอบต.รอบเมือง มีความรู้ ความเข้าใจการบูรณาการร่วมกันเพื่อให้มีการบริหารจัดการที่ดีด้านการบริหารราชการ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด
โดยได้รับเกียรติจากนางละอองเพชร พุฒิพัฒน์พาณิชย์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ


 
โพสโดย : แอดมิน5   วันที่ : 30 ตุลาคม 2566   View : 74
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 835)
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่  (ดู 1008)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (ดู 746)
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561  (ดู 767)
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพรรษา 63 พรรษา โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้แก่ นางสาวรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน  (ดู 1160)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  (ดู 1247)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561  (ดู 836)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :