องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดกิจกรรมรณรงค์ "Big Cleaning Day" เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตตำบลรอบเมือง ถนนทางหลวง สาย ๒๓๒ โดยเริ่มตั้งแต่บายพาส วาปีปทุม ถึงสนามค้าโค-กระบือ ตำบลรอบเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดกิจกรรมรณรงค์ "Big Cleaning Day" เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตตำบลรอบเมือง ถนนทางหลวง สาย ๒๓๒ โดยเริ่มตั้งแต่บายพาส วาปีปทุม ถึงสนามค้าโค-กระบือ ตำบลรอบเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง โดยนางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมรณรงค์ "Big Cleaning Day" เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตตำบลรอบเมือง ถนนทางหลวง สาย ๒๓๒ โดยเริ่มตั้งแต่บายพาส วาปีปทุม ถึงสนามค้าโค-กระบือ อำเภอเมือง ตำบลรอบเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
โพสโดย : แอดมิน5   วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566   View : 97
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 901)
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่  (ดู 1084)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (ดู 800)
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561  (ดู 827)
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพรรษา 63 พรรษา โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้แก่ นางสาวรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน  (ดู 1231)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  (ดู 1303)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561  (ดู 887)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :