องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

นที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 10.00 น. จ่าเอก ภูดิศ พงศ์เดชวัฒนา หัวหน้าสำนักปลัด และนางสาวเบญจพร ปาโท หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชน เพื่อสำรวจข้อเท็จจริง


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: นที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 10.00 น. จ่าเอก ภูดิศ พงศ์เดชวัฒนา หัวหน้าสำนักปลัด และนางสาวเบญจพร ปาโท หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชน เพื่อสำรวจข้อเท็จจริง

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 10.00 น. จ่าเอก ภูดิศ พงศ์เดชวัฒนา หัวหน้าสำนักปลัด และนางสาวเบญจพร ปาโท หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม อบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชน เพื่อสำรวจข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ที่ 10 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนอย่างเร่งด่วน
อาศัยอำนาจ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 10 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสโพสโดย : แอดมิน1   วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566   View : 130
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 901)
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่  (ดู 1084)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (ดู 800)
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561  (ดู 827)
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพรรษา 63 พรรษา โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้แก่ นางสาวรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน  (ดู 1231)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  (ดู 1303)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561  (ดู 887)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :