องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศร่างขอบเขตงานก่อสร้าง(TOR)โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านแก่นทรายหมู่ที่ 14(ราคากลางชุดที่ 1) 4 ก.พ. 2564 362
ประกาศร่างขอบเขตงานก่อสร้าง(TOR)โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านแก่นทรายหมู่ที่ 14(ราคากลางชุดที่ 2) 4 ก.พ. 2564 278
ประกาศร่างขอบเขตงานก่อสร้าง(TOR)โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านแก่นทรายหมู่ที่ 14(ราคากลางชุดที่ 3) 4 ก.พ. 2564 296
ประกาศร่างขอบเขตงานก่อสร้าง(TOR)โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านแก่นทรายหมู่ที่ 14 (ราคากลางชุดที่ 4) 4 ก.พ. 2564 332
ประกาศร่างขอบเขตงานก่อสร้าง(TOR)โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้ายแก่นทรายหมู่ที่ 14(แบบรูปรายการก่อสร้าง ชุดที่ 1) 4 ก.พ. 2564 287
ประกาศร่างขอบเขตงานก่อสร้าง(TOR)โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านแก่นทรายหมู่ที่ 14(แบบรูปรายการก่อสร้างชุดที่ 2) 4 ก.พ. 2564 292
ประกาศร่างขอบเขตงานก่อสร้าง(TOR)โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้ายเปลือยหมู่ที่ 9(ชุดที่ 1) 3 ก.พ. 2564 292
ประกาศร่างขอบเขตงานก่อสร้าง(TOR)โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้ายเปลือยหมู่ที่ 9(ชุดที่ 2) 3 ก.พ. 2564 296
ประกาศร่างขอบเขตงานก่อสร้าง(TOR)โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้ายเปลือยหมู่ที่ 9(ชุดที่ 3) 3 ก.พ. 2564 293
ประกาศร่างขอบเขตงานก่อสร้าง(TOR)โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้ายเปลือยหมู่ที่ 9(ชุดที่ 4) 3 ก.พ. 2564 265
ประกาศร่างขอบเขตงานก่อสร้าง(TOR)โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้ายเปลือยหมู่ที่ 9(ชุดที่ 5) 3 ก.พ. 2564 301
ประกาศร่างขอบเขตงานก่อสร้าง(TOR)โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้ายเปลือยหมู่ที่ 9(ชุดที่ 6) 3 ก.พ. 2564 267
ประกาศร่างขอบเขตงานก่อสร้าง(TOR)โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้ายเปลือยหมู่ที่ 9(ชุดที่ 7) 3 ก.พ. 2564 277
ประกาศร่างขอบเขตงานก่อสร้าง(TOR)โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้ายเปลือยหมู่ที่ 9(ชุดที่ 8) 3 ก.พ. 2564 263
ประกาศร่างขอบเขตงานก่อสร้าง(TOR)โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้ายเปลือยหมู่ที่ 9(ชุดที่ 9) 3 ก.พ. 2564 255
การกำหนดอัตราค่าขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ม.ค. 2564 278
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563) 26 ม.ค. 2564 269
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 15 ม.ค. 2564 282
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 15 ม.ค. 2564 274
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 22 ธ.ค. 2563 317
ประชาสัมพันธ์ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 16 ธ.ค. 2563 259
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563) 24 พ.ย. 2563 273
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนตุลาคม 2563 18 พ.ย. 2563 290
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนามและบันทึกข้อมูล จำนวน 3 ราย 21 ต.ค. 2563 295
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 20 ต.ค. 2563 299
ประกาศองค์การบริหารงานส่วนตำบลรอบเมือง เรื่องเผยแพร่แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 16 ต.ค. 2563 298
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 1 ต.ค. 2563 298
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 1 ต.ค. 2563 284
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 1 ต.ค. 2563 283
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 15 1 ต.ค. 2563 276