องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 18 ก.ย. 2563 299
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2563 20 ส.ค. 2563 300
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) 31 ก.ค. 2563 336
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 21 ก.ค. 2563 352
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคากองคลัง 3 ก.ค. 2563 351
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน ธันวาคม 2561 25 มิ.ย. 2563 332
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือน (เดือน กรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562) 23 มิ.ย. 2563 311
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 18 มิ.ย. 2563 385
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนามและบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ราย 12 มิ.ย. 2563 419
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย. 2563 340
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนามและบันทึกข้อมูล จำนวน 2 ราย 18 พ.ค. 2563 342
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2563 339
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน เมษายน 2563 18 พ.ค. 2563 340
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ฝาปิด คสล.รางวี หมู่ที่ 14 จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้านนายเจน ปัทมะแก่นทราย สิ้นสุดโครงการ แนวเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 บ้านนางวิไล คำโย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2563 414
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ฝาปิด คสล.รางวี หมู่ที่ 13 จุดเริ่มต้นโครงการบ้านนายทองดี เขตเจริญ สิ้นสุดโครงการ เชื่อมรางระบายน้ำเดิม บ้านนายศรีอุดร จันทร์บุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2563 451
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ฝาปิด คสล.รางวี หมู่ที่ 12 จุดเริ่มต้นโครงการบ้านนายผุสดี ชูเสน สิ้นสุดโครงการ แนวเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ร้านสมอะไหล่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2563 363
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นโครงการบ้านนางพีชานัฐ ยิ่งกำแหง สิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ 175 นางวิไลพร ฤทธิ์ธาพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2563 335
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563 7 พ.ค. 2563 393
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 พ.ค. 2563 347
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 (ลำดับที่ 23) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2563 366
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2563 333
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2563 353
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2563 355
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามตามโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลรอบเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2563 368
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 20 เม.ย. 2563 353
การรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 9 เม.ย. 2563 403
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรโดยใช้วัสดุลูกรัง บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ 1 จากที่นานางหวาย เมาะราษี ถึงที่นานายนงค์ โสมาสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2563 417
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรโดยใช้วัสดุลูกรัง บ้านแก่นทราย หมู่ที่ 15 จากแนวเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ถึงที่นานายบุญจันทร์ คำงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2563 392
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรโดยใช้วัสดุลูกรัง บ้านดอนแคน หมู่ที่ 13 จากถนนด้านทิศตะวันตก ถึงด้านทิศเหนือหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2563 376
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรโดยใช้วัสดุลูกรัง บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ 17 จากที่นานายอนันต์ เพชรศักดิ์หาญ ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2563 334