องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรโดยใช้วัสดุลูกรัง บ้านเปลือยนอก หมู่ที่ 11 จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถึงห้วยรากไถแนวเขต ตำบลสะอาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2563 335
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรโดยใช้วัสดุลูกรัง บ้านดอนแคน หมู่ที่ 13 จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงที่นานายบุญจันทร์ เอกรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2563 320
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 จุดเริ่มต้นโครงการถนน คสล.เดิม ข้างห้องแถว คสล.ชั้นเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2563 455
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรโดยใช้วัสดุลูกรัง บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ 1 จากบ้านเลขที่ 273 ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2563 310
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรโดยใช้วัสดุลูกรัง บ้านเปลือย หมู่ที่ 9 จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงที่นานางหนูพูล โสภาวะนัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2563 313
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรโดยใช้วัสดุลูกรัง บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2563 328
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรโดยใช้วัสดุลูกรัง บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ 4 จากประตูระบายน้ำชลประทาน ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 215 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2563 329
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรโดยใช้วัสดุลูกรัง บ้านเขวาเหล่า หมู่ที่ 2 จากสามแยกที่นานายวงเดือน ไกรยสวน ถึงที่นาบ้านนายสำลี วิชพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2563 349
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรโดยใช้วัสดุลูกรัง บ้านดอนแคน หมู่ที่ 13 จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สิ้นสุดตามระยะทางความยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2563 352
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรโดยใช้วัสดุลูกรัง บ้านแก่นทราย หมู่ที่ 15 จากเขตถนนลาดยางทางไปบ้านค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2563 348
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรโดยใช้วัสดุลูกรัง บ้านเปลือย หมู่ที่ 9 จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2563 332
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรโดยใช้วัสดุลูกรัง บ้านเปลือยหัวสะพาน หมู่ที่ 12 จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2563 367
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรโดยใช้วัสดุลูกรัง บ้านหัวแฮด หมู่ที่ 3 จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 215 ร้านต้นไม้ ถึงบ้านนายเอกวิทย์ จรูญรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2563 323
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 18 มี.ค. 2563 304
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 จุดเริ่มต้นโครงการจากแนวเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 สิ้นสุดโครงการที่ดินส่วนบุคคล ข้างแสนรักรีสอร์ท ด้านหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2563 335
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนายเด่น ตาคำ ถนนหลวงสายร้อยเอ็ด จตุรฯ หมายเลข 214 สิ้นสุดโครงการที่ถนน คสล.เดิม บ้านนางภักศรี ณ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2563 317
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 แบ่งเป็น 3 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2563 327
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นโครงการถนน คสล.เดิม บ้านนายประคอง วิชพล สิ้นสุดโครงการที่บ้านนางสมนึก เปล่งประเสริฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2563 364
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 จุดเริ่มต้นโครงการจากถนน คสล.เดิม สิ้นสุดโครงการ ที่บ้านนายชัย เดชเกรียงไกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2563 369
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนายแสงทอง เหล็กทอง สิ้นสุดโครงการ บ้านนางสาวสุวรรณ พิมพ์มูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2563 317
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 จุดเริ่มต้นโครงการจากแนวเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2045 สิ้นสุดโครงการบ้านนายต้วน ศิลานนท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2563 324
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ฝาปิด คสล.รางวี หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นโครงการจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 สิ้นสุดโครงการที่บ้านนางแสงจันทร์ ลำเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2563 408
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านเลขที่ 47 นางแปลง สังฆะมณี สิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ 217 นายชัยวัฒน์ กมลพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2563 440
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จุดเริ่มต้นโครงการจากถนน คสล.เดิม บ้านนายวีระพงษ์ วินทะไชย สิ้นสุดโครงการ บ้านนายกรงนิน วรรณุเสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2563 363
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จุดเริ่มต้นโครงการบ้านเลฃที่ 189 บ้านนายสุนทร โทพล สิ้นสุดโครงการที่บ้านเลขที่ 148 ด.ต.สาธิต โคกทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2563 353
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านเลฃที่ 239 บ้านนายสุเทพ คีมกระโทก สิ้นสุดโครงการที่บ้านเลขที่ 279 ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ ชื่นชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2563 409
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 18 ก.พ. 2563 327
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ฝาปิด คสล.รางวี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 2563 408
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ฝาปิด คสล.รางวี หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 2563 340
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ฝาปิด คสล.รางวี หมู่ที่ 15 จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนายสมปอง ปัทมะแก่นทราย สิ้นสุดโครงการที่แนวเขตทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 214 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 2563 472