องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ฝาปิด คสล.รางวี หมู่ที่ 19 แบ่งเป็น 2 ช่วงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 2563 388
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ฝาปิด คสล.รางวี หมู่ที่ 18 จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านเลขที่ 132 นายบุญเพ็ง นันทะสิทธิ์ สิ้นสุดโครงการตรงข้ามบ้าน พ.ต.อ.ธนู พุ่มอิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 2563 455
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 5 ก.พ. 2563 353
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) 30 ม.ค. 2563 389
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนครีตเสริมเหล็ก และท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ม.ค. 2563 426
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2563 การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 6 ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 29 ม.ค. 2563 403
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 6 27 ม.ค. 2563 1350
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จุดเริ่มต้นโครงการถนน คสล.เดิม บ้านนางน้อย บุญวิเศษ สิ้นสุดโครงการแนวเขตคลองส่งนํ้าชลประทานร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2563 386
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จุดเริ่มต้นโครงการแนวเขต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๓ สายร้อยเอ็ด-อาจสามารถ สิ้นสุดโครงการที่นานางหนา เมาะราษี โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2563 367
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2563 403
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2563 437
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2563 351
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2563 371
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2563 347
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2563 326
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 20 ม.ค. 2563 321
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 20 ม.ค. 2563 396
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2563 340
โครงการจ้างเหมาจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรม LTAX GIS และโปรแกรม LTAX 3000 8 ม.ค. 2563 609
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ฝาปิด คสล.รางวี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2563 323
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ฝาปิด คสล.รางวี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2563 318
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ฝาปิด คสล.รางวี หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2563 327
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ฝาปิด คสล.รางวี หมู่ที่ 17 จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านเลขที่ 21 สิ้นสุดโครงการข้างที่ดินส่วนบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2563 344
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรม LTAX GIS และโปรแกรม LTAX 3000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2563 401
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 18 ธ.ค. 2562 330
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่สามารถซ่อมแซมได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 24 รายการ 2 ธ.ค. 2562 342
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 19 พ.ย. 2562 340
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 11 พ.ย. 2562 1012
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินสะสม) 5 พ.ย. 2562 335
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 22 ต.ค. 2562 369