องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
งบรายรับ รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 17 ต.ค. 2562 1512
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 9 ต.ค. 2562 412
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จุดเริ่มต้นโครงการจากสี่แยกบ้านนางสุมาลี อุตรมาตย์ สิ้นสุดโครงการที่ดินนางคำพันธ์ สิงห์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2562 341
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 15 ส.ค. 2562 316
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562) 24 ก.ค. 2562 349
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2562 9 ก.ค. 2562 348
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนางละมุน วรรณา สิ้นสุดโครงการที่เชื่อมรางระบายน้ำเดิม บ้านนางขวง มีลาภ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2562 319
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 18 จุดเริ่มต้นโครงการจากสามแยกบ้านนายสุดใจ แน่นอุดร บ้านเลขที่ 272 สิ้นสุดโครงการที่สามแยกบ้านสวนญาดา (เชื่อมรางระบายน้ำเดิม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2562 344
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จุดเริ่มต้นโครงการจากถนน คสล.เดิม บริเวณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าอุดมไพรสณฑ์ สิ้นสุดโครงการที่ ที่นานายผดุง ชำสุทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2562 342
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนางน้ำค้าง เจริญแก่นทราย สิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 (ร้านขายของชำ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2562 343
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 15 จุดเริ่มต้นโครงการจากข้างบ้านนางสุรินทร์ จัมปุม บ้านเลขที่ 270 สิ้นสุดโครงการที่แนวเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2562 369
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านจุลัยรัตน์ ชาแก้ว สิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 สายร้อยเอ็ด-จตุร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2562 382
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นโครงการจากที่นา นางภาวนา กุลชโล สิ้นสุดโครงการที่สามแยกบ้านนายเอกลักษณ์ บุญสุข บ้านเลขที่ 22 (เชื่อมบ่อพักท่อระบายน้ำ คสล.เดิม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2562 342
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของปี พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) 25 มิ.ย. 2562 324
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของปี พ.ศ.2561 25 มิ.ย. 2562 346
แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2561 เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 25 มิ.ย. 2562 358
แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2562 25 มิ.ย. 2562 347
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมผิวทาง Asphaltic concrete ถนนสายหมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มิ.ย. 2562 353
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.รูปตัววี หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มิ.ย. 2562 333
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.รูปตัววี หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มิ.ย. 2562 398
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.รูปตัววี หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มิ.ย. 2562 332
รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 10 มิ.ย. 2562 544
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมผิวทาง Asphaltic concrete ถนนสายหมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ค. 2562 356
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.รูปตัววี หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ค. 2562 357
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.รูปตัววี หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ค. 2562 345
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 28 พ.ค. 2562 372
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 28 พ.ค. 2562 345
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.รูปตัววี หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ค. 2562 362
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.รูปตัววี หมู่ที่ 15 24 พ.ค. 2562 970
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.รูปตัววี หมู่ที่ 5 24 พ.ค. 2562 366