องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2563 400
โครงการจ้างเหมาจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรม LTAX GIS และโปรแกรม LTAX 3000 8 ม.ค. 2563 734
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ฝาปิด คสล.รางวี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2563 374
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ฝาปิด คสล.รางวี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2563 392
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ฝาปิด คสล.รางวี หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2563 385
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ฝาปิด คสล.รางวี หมู่ที่ 17 จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านเลขที่ 21 สิ้นสุดโครงการข้างที่ดินส่วนบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2563 405
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรม LTAX GIS และโปรแกรม LTAX 3000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2563 468
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 18 ธ.ค. 2562 386
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่สามารถซ่อมแซมได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 24 รายการ 2 ธ.ค. 2562 399
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 19 พ.ย. 2562 399
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 11 พ.ย. 2562 1096
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินสะสม) 5 พ.ย. 2562 399
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 22 ต.ค. 2562 429
งบรายรับ รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 17 ต.ค. 2562 1696
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 9 ต.ค. 2562 601
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จุดเริ่มต้นโครงการจากสี่แยกบ้านนางสุมาลี อุตรมาตย์ สิ้นสุดโครงการที่ดินนางคำพันธ์ สิงห์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2562 404
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 15 ส.ค. 2562 380
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562) 24 ก.ค. 2562 408
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2562 9 ก.ค. 2562 406
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนางละมุน วรรณา สิ้นสุดโครงการที่เชื่อมรางระบายน้ำเดิม บ้านนางขวง มีลาภ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2562 390
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 18 จุดเริ่มต้นโครงการจากสามแยกบ้านนายสุดใจ แน่นอุดร บ้านเลขที่ 272 สิ้นสุดโครงการที่สามแยกบ้านสวนญาดา (เชื่อมรางระบายน้ำเดิม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2562 406
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จุดเริ่มต้นโครงการจากถนน คสล.เดิม บริเวณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าอุดมไพรสณฑ์ สิ้นสุดโครงการที่ ที่นานายผดุง ชำสุทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2562 402
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนางน้ำค้าง เจริญแก่นทราย สิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 (ร้านขายของชำ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2562 407
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 15 จุดเริ่มต้นโครงการจากข้างบ้านนางสุรินทร์ จัมปุม บ้านเลขที่ 270 สิ้นสุดโครงการที่แนวเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2562 431
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านจุลัยรัตน์ ชาแก้ว สิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 สายร้อยเอ็ด-จตุร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2562 449
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นโครงการจากที่นา นางภาวนา กุลชโล สิ้นสุดโครงการที่สามแยกบ้านนายเอกลักษณ์ บุญสุข บ้านเลขที่ 22 (เชื่อมบ่อพักท่อระบายน้ำ คสล.เดิม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2562 404
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของปี พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) 25 มิ.ย. 2562 383
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของปี พ.ศ.2561 25 มิ.ย. 2562 403
แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2561 เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 25 มิ.ย. 2562 422
แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2562 25 มิ.ย. 2562 404