องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 13

โครงการเดิน-วิ่ง รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในตำบลรอบเมือง ประจำปี 2566 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566

... วันที่ 26 มิ.ย. 2566 (ดูู 27)

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการเข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และถวายสัตย์ปฏิบัติเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน กล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการ นายกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วย รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ดำเนินโครงการเข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา แ..... วันที่ 12 มิ.ย. 2566 (ดูู 40)

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2566 โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารตำบลรอบเมือง ดำเนินโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 โดยเป็นการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบต้นไม้ และพืชสมุนไพร ร่วมปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่ที่14 ตำบลรอบเมือง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร ซ..... วันที่ 7 มิ.ย. 2566 (ดูู 35)

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกฯ ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกฯ ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อดูแลขับเคลื่อนงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงระยะยาว เป็นศูนย์การเรียนรู..... วันที่ 6 มิ.ย. 2566 (ดูู 33)

นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อหารือการขับเคลื่อนงานกองทุนและสรุปสถานะผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริห..... วันที่ 29 พ.ค. 2566 (ดูู 28)

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จ.อ ภูดิศ พงศ์เดชวัฒนา หัวหน้าสำนักปลัด ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จ.อ ภูดิศ พงศ์เดชวัฒนา หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย เพื่อก..... วันที่ 22 พ.ค. 2566 (ดูู 35)

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น.-16.00 น. คณะทำงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ

... วันที่ 19 พ.ค. 2566 (ดูู 33)

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมความรู้การปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมาย จากนางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมความรู้การปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อฝึกทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่ง..... วันที่ 15 พ.ค. 2566 (ดูู 29)

นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต.รอบเมือง ประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมด้วย นายวัชระ สมบัติดี ผอ.กองการศึกษาฯ นางนิธิมา ไทยกล้า หัวหน้าบริหารการศึกษา นางสาวแจ่มจิต อุตรมาตย์ นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ..... วันที่ 12 พ.ค. 2566 (ดูู 34)

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566

.... วันที่ 11 พ.ค. 2566 (ดูู 25)

นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัดอบต.รอบเมือง และ จ่าเอกภูดิศ พงษ์เดชวัฒนา หัวหน้าสำนักปลัด อบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมและตรวจสอบการรับซื้อขยะ

... วันที่ 21 เม.ย. 2566 (ดูู 33)

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ โดยนางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ โดยนางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัวของประชาชนตำบลรอบเมือง..... วันที่ 13 เม.ย. 2566 (ดูู 30)

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ มอบหมายให้ นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมิือง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม

... วันที่ 10 เม.ย. 2566 (ดูู 34)

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต. รอบเมือง เข้าร่วมสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

 ... วันที่ 4 เม.ย. 2566 (ดูู 31)

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการเข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัดอบต.รอบเมือง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ดำเนินโครงการเข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดี ..... วันที่ 3 เม.ย. 2566 (ดูู 28)

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ จ่าเอกธนา นามปัญญา หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวพัชริญา ตอเสนา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื

... วันที่ 3 เม.ย. 2566 (ดูู 30)

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดการประชุมปรึกษาหารือการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

... วันที่ 30 มี.ค. 2566 (ดูู 32)

วันที่ 30 มีนาคม 2566 นายธนากรณ์ จันทรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม และผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองลงพื้นที่ออกสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อเป็นการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ

... วันที่ 30 มี.ค. 2566 (ดูู 30)

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการ ลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาสังคม

. ... วันที่ 29 มี.ค. 2566 (ดูู 29)

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายกอบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลรอบเมือง ครั้งที่ 1/2566

... วันที่ 29 มี.ค. 2566 (ดูู 30)