องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 13

กิจกรรมปลูกต้นกล้วยสามัคคี พืชผักสวนครัวต่างๆ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านแก่นทราย หมู่ที่ 14

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 10.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต...... วันที่ 31 มี.ค. 2565 (ดูู 236)

นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคไวรัสโคโรนา COVID 19 วันที่ 25 ก.พ. 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคไวรัสโคโรนา COVID 19 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมื..... วันที่ 25 ก.พ. 2565 (ดูู 229)

โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 24-25 ก.พ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบ ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดชุดทีมงาน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ ลูกน้ำ ยุงลายและมอบทรายอะเบท ในเขตพื้นที่ต..... วันที่ 24 ก.พ. 2565 (ดูู 245)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง ได้มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนตกเกณฑ์จปฐ.

วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2565  เวลา 14.00 น. ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง ได้มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง นางสาวเบญจพร ปาโท หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม นายธนากรณ์ จันทรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนตกเกณฑ์จ..... วันที่ 22 ก.พ. 2565 (ดูู 219)

โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.2565

โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง       ... วันที่ 22 ก.พ. 2565 (ดูู 161)

นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาอบต.รอบเมือง เปิดการประชุมสภาอบต.รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่1/2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

 ... วันที่ 21 ก.พ. 2565 (ดูู 223)

นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าตลาดสดบ้านเปือย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 15.00 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าตลาดสดบ้านเปือย เพื่อกำกับดูแลมาตรการเกี่ยวกับราคาสินค้า ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย..... วันที่ 21 ก.พ. 2565 (ดูู 281)

นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจากท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ส่งมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 18 กุมภาพันธ์ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง นางสาวพัญชริญา ตอเสนา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) แก่ผู้นำชุมชน ในเขตรับผิดชอบของตำบลรอบเมือง ..... วันที่ 18 ก.พ. 2565 (ดูู 306)

นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภา อบต.รอบเมือง ข้าราชการ ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ดำเนินการตามโครงการส่งมอบรถเข็น (วีลแชร์) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 13.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นางสาวเบญจพร ปาโท หั..... วันที่ 14 ก.พ. 2565 (ดูู 223)

นางจิราพร เกษมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ออกตรวจสถานประกอบการในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นทราย เพื่อให้คำแนะนำเฝ้าระวัง แนวทางเวชปฏิบัติ และป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 11.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยนายปริญญา  วิเชียรโรจน์  เลขานุการนายกฯ  นายกิตติศักดิ์ จันทร์ทอง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายวุฒิเดช ยิ่งกำแหง สมาชิกสภาฯ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเม..... วันที่ 10 ก.พ. 2565 (ดูู 215)

พิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

        วันที่ 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางจิราพร  เกษมทรัพย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  ได้มอบหมายให้  นางกิตติยา  แก้วกิตติ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  พร้อมด้วย  นายวัชระ  สมบัติดี  ผู้อำน..... วันที่ 28 พ.ย. 2564 (ดูู 227)

พิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

        วันที่ 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางจิราพร  เกษมทรัพย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  ได้มอบหมายให้  นางกิตติยา  แก้วกิตติ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  พร้อมด้วย  นายวัชระ  สมบัติดี  ผู้อำน..... วันที่ 28 พ.ย. 2564 (ดูู 230)

กิจกรรมขอขมาพระแม่คงคาในวันลอยกระทง

กิจกรรมขอขมาพระแม่คงคาในวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2564 ... วันที่ 19 พ.ย. 2564 (ดูู 406)

โครงการอบรมให้ความรู้ปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการอบรมให้ความรู้ปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ... วันที่ 8 มิ.ย. 2564 (ดูู 333)

งานทำบุญขึ้นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง

งานทำบุญขึ้นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง   ... วันที่ 22 เม.ย. 2564 (ดูู 786)

กิจกรรมเล่านิทานส่งเสริมสร้างพัฒนาการด้าน EQ ของเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรอบเมือง

กิจกรรมเล่านิทานส่งเสริมสร้างพัฒนาการด้าน EQ ของเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรอบเมือง ... วันที่ 8 ธ.ค. 2563 (ดูู 466)

กิจกรรมเล่านิทานส่งเสริมสร้างพัฒนาการด้าน EQ ของเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปลือยนอกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปลือยสามัคคี

กิจกรรมเล่านิทานส่งเสริมสร้างพัฒนาการด้าน EQ ของเด็กเล็ก  ... วันที่ 3 ธ.ค. 2563 (ดูู 437)

กิจกรรมเล่านิทานส่งเสริมสร้างพัฒนาการด้าน EQ ของเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย

. ... วันที่ 1 ธ.ค. 2563 (ดูู 956)

โครงการออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารตำบลรอบเมือง พร้อมให้ความรู้ แนะนำวิธีการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นทราย  ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารตำบลรอบเมือง  ทั้ง 5 แห่ง  พร้อมให้ความรู้ แนะนำวิธีการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส R..... วันที่ 11 พ.ย. 2563 (ดูู 525)

โครงการศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ณ  อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ( TK Park Roi Et) วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ... วันที่ 25 ก.ย. 2563 (ดูู 596)