องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 13

วันที่ 9 มกราคม 2566 ท่านอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ประจำปี 2566 ณ วัดอุดมไพรสณฑ์ หมู่ 7 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

.  ... วันที่ 9 ม.ค. 2566 (ดูู 124)

กิจกรรมแข่งขันกีฬา ตุ้มโฮม ฮักแพง อบต.รอบเมือง

กิจกรรมแข่งขันกีฬา  ตุ้มโฮม ฮักแพง อบต.รอบเมือง วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด   ... วันที่ 6 ม.ค. 2566 (ดูู 24)

วันที่ 29 ธ.ค. 2565 เวลา 09.00 น. นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วย นางสาวเบญจพร ปาโท หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยบุคลากรในฝ่าย รับมอบพันธุ์ปลาที่ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 140 ถุง

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วย นางสาวเบญจพร ปาโท หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยบุคลากรในฝ่าย รับมอบพันธุ์ปลาที่ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ..... วันที่ 29 ธ.ค. 2565 (ดูู 94)

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกอบต.รอบเมือง พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง เป็นตัวแทนในการร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO (The Government Lottery Office)

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกอบต.รอบเมือง พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง เป็นตัวแทนในการร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO (The Government Lottery Office) ในเขตพ..... วันที่ 27 ธ.ค. 2565 (ดูู 88)

27 ธ.ค. 2565 เวลา 13.30 น. นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกอบต.รอบเมือง เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ที่ปฎิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกอบต.รอบเมือง เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ที่ปฎิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 ... วันที่ 27 ธ.ค. 2565 (ดูู 54)

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลรอบเมือง ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลรอบเมือง ครั้งที่ 4/2565 ในการพิจารณาการนำเสนอผลงานในการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินให้แก่ ผู้จัดการผู้ด..... วันที่ 27 ธ.ค. 2565 (ดูู 48)

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 2

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 2 ในการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเมือง ณ ห้อ..... วันที่ 27 ธ.ค. 2565 (ดูู 73)

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต.รอบเมือง เข้าร่วมการสัมมนาแสดงผลงานหลักสูตรต้นแบบปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based learning) ณ โรงแรมบายาสิตา จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 นางจิราพร  เกษมทรัพย์  นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัดฯ นายพิชพล หน.ฝ่าย พร้อมบุคลากรกองการศึกษาฯ  และ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เข้าร่วมการสัมมนาแสดงผลงานหลักสูตรต้นแบบปฐมวัยโดยใช้สมองเป็..... วันที่ 24 ธ.ค. 2565 (ดูู 49)

การประชุมเพื่อหารือและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามระเบียบ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 20 ธันวาคม 2565

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายก อบต.รอบเมือง นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมประชุมเพื่อหารือและมอบ..... วันที่ 20 ธ.ค. 2565 (ดูู 66)

นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกอบต.รอบเมือง นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต.รอบเมือง นายวัชระ สมบัติดี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ดำเนินการประชุมการจัดงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กและการจัดอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน 7 ธ.ค. พ.ศ.2565

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกอบต.รอบเมือง นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต.รอบเมือง นายวัชระ สมบัติดี ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.รอบเมือง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ..... วันที่ 7 ธ.ค. 2565 (ดูู 73)

นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และนางสาวพัชริญา ตอเสนา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นตัวแทนมอบเงินฌาปนกิจศพ กองทุนขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และนางสาวพัชริญา ตอเสนา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นตัวแทนมอบเงินฌาปนกิจศพ กองทุนขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ องค์การบ..... วันที่ 30 พ.ย. 2565 (ดูู 121)

กิจกรรมร้อยดวงใจเกี่ยวข้าวตามรอยพ่อ เพื่อสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่14

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายก อบต. รอบเมือง นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยรองปลัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมแรงร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว ตามกิจกรรมร้อยดวงใจเกี่ยวข้าวตา..... วันที่ 29 พ.ย. 2565 (ดูู 69)

นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลรอบเมือง ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลรอบเมือง ครั้งที่ 4/2565 ในการพิจารณาการนำเสนอผลงานในการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินให้แก่ ผู้จัดการผู้ด..... วันที่ 28 พ.ย. 2565 (ดูู 55)

นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 16.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรม ขอขมาแม่น้ำค..... วันที่ 8 พ.ย. 2565 (ดูู 80)

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ส่งตัวแทนเข้าร่วมรำวงสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ในงานสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 ณ เวทีกลางแจ้ง ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 7 พฤศจิกายน  2565  เวลา 18.00 น. นางจิราพร  เกษมทรัพย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมรำวงสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ในงานสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565  ณ  เวที..... วันที่ 7 พ.ย. 2565 (ดูู 69)

นายพิชพล ชิณเพ็ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลาง จ.ร้อยเอ็ด

... วันที่ 25 ต.ค. 2565 (ดูู 74)

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565

... วันที่ 13 ต.ค. 2565 (ดูู 80)

นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบเงินสงเคราะห์ สมาชิกกองทุนขยะสะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ อบต.รอบเมือง งานฌาปนกิจคุณพ่อวิทวัฒน์ วิชัยศร 12 ตุลาคม 2565

... วันที่ 12 ต.ค. 2565 (ดูู 73)

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สำรวจพื้นที่น้ำท่วมขัง จากพายุโนรู ในตำบลรอบเมือง

 ... วันที่ 3 ต.ค. 2565 (ดูู 96)

29 กันยายน 2565 มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปี 2565

... วันที่ 29 ก.ย. 2565 (ดูู 117)