องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
งบทดลอง ก.ค 2565 9 ส.ค. 2565 128
รายงานรับ-จ่าย ก.ค 2565 9 ส.ค. 2565 147
วันที่ 3 ส.ค. 65 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย(วันที่ 2) ในการขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณหน้าเรือนจำ ตามโครงการจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 ส.ค.65 4 ส.ค. 2565 124
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยจัดให้มีการร้องเพลงชาติไทย การสวดมนต์ไหว้พระ 3 ส.ค. 2565 127
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อยในการขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณหน้าเรือนจำ และสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับผู้ต้องขัง/พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง อบต.รอบเมืองร่วมกับเรือนจำ จ.ร้อยเอ็ด ตามโครงการจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ฯ 2 ส.ค. 2565 147
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. คณะทำงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดแยกและจัดการขยะรีไซเคิล สงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกตำบลรอบเมือง 2 ส.ค. 2565 120
วันที่ 1 สิงหาคม 65 เวลา 09.30 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบต.รอบเมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 ญัตติ เพื่อ พิจารณาเรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเรื่องอื่น ๆ 1 ส.ค. 2565 139
วันที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 27 ก.ค. 2565 124
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง ร่วมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ อบต.รอบเมือง 27 ก.ค. 2565 153
โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 25 ก.ค. 2565 172
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลรอบเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้ารวมทั้งหารือการดำเนินงาน 22 ก.ค. 2565 124
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการขยะเปียกกับผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ตำบลรอบเมือง 22 ก.ค. 2565 125
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยจัดให้มีการร้องเพลงชาติไทย การสวดมนต์ไหว้พระ 20 ก.ค. 2565 124
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การขายทอดตลาดกระเบื้องมุงหลังคา 19 ก.ค. 2565 155
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกิจกรรม (Big Cleaning Day) ช่วยกันทำความสะอาด ณ บริเวณโดยรอบ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 19 ก.ค. 2565 124
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลาประมาณ 15.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้นายยงยุทธิ์ พลศรีเมือง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงานเทศกิจ อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้า ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด 18 ก.ค. 2565 149
งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2565 8 ก.ค. 2565 132
รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมิถุนายน 2565 8 ก.ค. 2565 118
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดยท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายกอบต.รอบเมือง นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจัดประชุมตามโครงการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการขยะ 8 ก.ค. 2565 132
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 7 ก.ค. 2565 127
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 6 ก.ค. 2565 134
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัด อบต.รอบเมือง และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 6 ก.ค. 2565 126
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงการจัดการขยะ และลงนาม MOU ร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารในพื้นที่ตำบลรอบเมือง จ.ร้อยเอ็ด 1 ก.ค. 2565 175
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองมอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยจัดให้มีการร้องเพลงชาติไทย การสวดมนต์ไหว้พระ ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 29 มิ.ย. 2565 144
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต. ลงพื้นที่สำรวจ และให้คำแนะนำ คณะทำงานรับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดแยกและจัดการขยะรีไซเคิล 23 มิ.ย. 2565 164
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยจัดให้มีการร้องเพลงชาติไทย การสวดมนต์ไหว้พระ ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ อบต.รอบเมือง จ.ร้อยเอ็ด 22 มิ.ย. 2565 147
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 10.00 น.นายอภิรัตน์​ ป้องกัน​ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด​ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบถุงยังชีพ"โครงการข้าวคนละเป๊าะสงเคราะห์ครัวเรือนยากจน"​ คนเมืองร้อยเอ็ด​ ให้กับราษฎร​ ตามเกณฑ์​ TPMAP ตำบลรอบเมือง​ 22 มิ.ย. 2565 180
วันที่ 14-16 มิถุนายน 2565 นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง ร่วมโครงการป้องกันควบคุมโรคลัมปีสกินและโรคไข้เลือดออก เพื่อให้ราษฎรและสัตว์เลี้ยงปลอดจากโรคติดต่อและลดอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยลงพื้นที่ฉีดพ่นลัมปีสกิน หมอกควันกำจัดยุงและแจกทรายอะเบทในเขตพื้นที่ ต.รอบเมือง 14 มิ.ย. 2565 148
งบทดลอง 13 มิ.ย. 2565 136
งบรายรับ-รายจ่าย 13 มิ.ย. 2565 131