องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 แก้ไขครั้งที่ 2 24 ก.ย. 2565 43
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลรอบเมือง 23 ก.ย. 2565 141
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 อบต.รอบเมืองร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่คุณครูนงเยาว์ พรมเกตุ ครูชำนาญการ คศ.2 ผู้เกษียณอายุราชการ ปีพ.ศ. 2565 ในงานร้อยรักรวมใจสานสายใยมุทิตาจิต (ครั้งที่4) 23 ก.ย. 2565 143
วันที่ 22-23 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง 22 ก.ย. 2565 122
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำเดือน กันยายน 2565 22 ก.ย. 2565 110
วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (การพัฒนาผู้นำเยาวชนสู่การเป็น ผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น) 17 ก.ย. 2565 150
วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 08.40 น.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ บ้านเลขที่ 168 หมู่ที่ 12 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 15 ก.ย. 2565 191
วันที่14 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 14 ก.ย. 2565 137
วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง โดยการบริหารงานของ นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 16 บ้านเหล่าเรือ และซ่อมแซมปรับปรุงถนน หมู่ที่ 11 บ้านเปลือยนอก และ หมู่ที่16 บ้านเหล่าเรือ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 14 ก.ย. 2565 126
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีส่วนร่วมครั้งที่ 2 ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565 14 ก.ย. 2565 126
เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.รอบเมือง ผู้นำชุมชน ปลัด อบต.รอบเมือง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ฯอบต.รอบเมือง ประชุมประชาคมท้องถิ่น 12 ก.ย. 2565 123
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำโดยนางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต.รอบเมือง นำนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย ศึกษาเรียนรู้ ประสบการณ์นอกสถานที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา 7 ก.ย. 2565 145
วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 7 ก.ย. 2565 123
งบทดลองเดือนสิงหาคม 5 ก.ย. 2565 146
รายงานรับ-จ่าย เดือนสิงหาคม 5 ก.ย. 2565 121
วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับการตรวจประเมินความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 2 5 ก.ย. 2565 123
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัดอบต.รอบเมืองม มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง ดำเนินการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565 2 ก.ย. 2565 142
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง โดยนางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต.รอบเมือง นำนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง เรียนรู้ ประสบการณ์จากสถานที่จริง ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 2 ก.ย. 2565 144
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 นางทิพย์พาพร เพิ่มสินธุ์ ผู้อำนวยการกองคลัง นายวัชระ สมบัติดี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมส่งนางวรรณวิมล นีลพันธ์ 1 ก.ย. 2565 182
วันที่ 30-31 สิงหาคม 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้คณะทำงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง 31 ส.ค. 2565 124
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลาประมาณ 09.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบต.รอบเมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 30 ส.ค. 2565 184
โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยจัดให้มีการร้องเพลงชาติไทย การสวดมนต์ไหว้พระ ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 24 สิงหาคม 2565 24 ส.ค. 2565 177
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลาประมาณ 09.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบต.รอบเมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 23 ส.ค. 2565 116
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปี 2565 23 ส.ค. 2565 145
วันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานดำเนินโครงการบูรณาการพัฒนาการเด็ก ตำบลรอบเมือง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก่นทราย ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 22 ส.ค. 2565 121
โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยจัดให้มีการร้องเพลงชาติไทย การสวดมนต์ไหว้พระ ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 17 ส.ค. 2565 133
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 15 ส.ค. 2565 132
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2565 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายพระพรชัยมงคล และเปิดโครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค 11 ส.ค. 2565 157
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลาประมาน 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 10 ส.ค. 2565 152
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 10 ส.ค. 2565 127