องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. ทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่ให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค บ้านหนองทุ่งมน หมู่ที่ 7 เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน 27 ม.ค. 2566 150
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. ทีมเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่ซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำ และทำบ่อพักน้ำ บริเวณทางเข้าบ้านบ้านแก่นทราย หมู่ที่ 14 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 27 ม.ค. 2566 119
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางสาวเบญจพร ปาโท หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม นายจตุพร ผดุงกิจ หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร ลงพื้นที่กับ ท่านจีรวัฒน์ ดลประสิทธิ์ ปลัดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด สำรวจที่อยู่อาศัยประชาชน 27 ม.ค. 2566 163
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายพิชพล ชิณเพ็ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางสาวเบญจพร ปาโท หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาบริเวณโรงเรียนบ้านแก่นทราย คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์ 26 ม.ค. 2566 127
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 24 ม.ค. 2566 119
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 24 ม.ค. 2566 110
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 14.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ให้การต้อนรับ ท่านสิริมา วัฒโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานชุมชน บ้านเปลือย หมู่ที่ 8 24 ม.ค. 2566 102
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ห้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ในการให้ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อนโยบายและศักยภาพการจัดทำระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องหลักสุขาภิบาล 24 ม.ค. 2566 106
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับมอบนโยบายการขับเคลื่อนดำเนินงานภาครัฐพร้อมทั้งตรวจแนะนำองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จากท่านวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ณ อาคารเอนกประสงค์ 23 ม.ค. 2566 118
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยพัฒนาทักษะการอ่านของเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง 23 ม.ค. 2566 119
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 15.30 น. ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้จ่าเอกธนา นามปัญญา หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายธนพรรค อุ่นเจริญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย 23 ม.ค. 2566 119
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดประชุมอาสาพัฒนาชุมชนตำบลรอบเมือง 20 ม.ค. 2566 110
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. ท่านสหัสวรรษ แซ่เล่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นตัวแทน ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปี 2566 18 ม.ค. 2566 114
วันที่ 16-17 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 16 ม.ค. 2566 119
วันที่ 13 มกราคม 66 เวลา 08.30น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายก อบต.รอบเมือง นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2566 13 ม.ค. 2566 161
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 9 ม.ค. 2566 245
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ ท่านอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ประจำปี 2566 ณ วัดอุดมไพรสณฑ์ หมู่ 7 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 9 ม.ค. 2566 170
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 15.30 น. ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้นายยงยุทธ พลศรีเมือง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงานเทศกิจ ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้า ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด และชี้แจงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ตามมา 9 ม.ค. 2566 128
แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างตุลาคม 2564-กันยายน 2565) 6 ม.ค. 2566 126
งบทดลอง เดือนธันวาคม 2565 6 ม.ค. 2566 124
รายงานรับ-จ่าย เดือนธันวาคม 2565 6 ม.ค. 2566 183
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 09.30 น. ท่านนายกจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง ร่วมลงพื้นที่กับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ในการติดตามผลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 5 ม.ค. 2566 157
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนทางบ้านเปลือยหมู่ที่ 11 ถึง บ้านเหล่าเรือหมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ม.ค. 2566 122
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประกาศกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซด์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 4 ม.ค. 2566 164
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง 4 ม.ค. 2566 191
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่องขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3 ม.ค. 2566 139
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 3 ม.ค. 2566 137
การขยายระยะเวลา ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 3 ม.ค. 2566 270
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 3 ม.ค. 2566 189
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ปลอดบุหรี่ 1 ม.ค. 2566 6