องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
วันที่ 13 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.มอบหมายให้นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.และคณะทำงานประชุมโครงการป้องกันควบคุมโรคลัมปีสกินและโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีกำหนดการลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ในเขตพื้นที่ ต.รอบเมือง หมู่ที่ 1-20 ในวันที่ 14-16 มิถุนายน 65 13 มิ.ย. 2565 145
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 9 มิ.ย. 2565 157
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้นายพิชพล ชิณเพ็ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่่ อบต.รอบเมือง ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด 9 มิ.ย. 2565 133
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 9.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จ.ร้อยเอ็ด 8 มิ.ย. 2565 128
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 08.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ลานองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 2 มิ.ย. 2565 142
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมโครงการแปลงนาสาธิต เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านแก่นทราย หมู่ที่ 14 ตำบลรอบเมือง อำเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 มิ.ย. 2565 169
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต. นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายก อบต. นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายก อบต.หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะสมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ อบต.ร่วมพิธีตั้งศาลและบวงสรวงเจ้าที่ ณ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 27 พ.ค. 2565 150
วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต. ลงพื้นที่สำรวจ และให้คำแนะนำ คณะทำงานรับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดแยกและจัดการขยะรีไซเคิล 24 พ.ค. 2565 192
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. อบต.รอบเมือง ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย ฯ ร่วมกับ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน และภาคีเครือข่าย ในการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ 23 พ.ค. 2565 138
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยจัดให้มีการร้องเพลงชาติไทย การสวดมนต์ไหว้พระ 18 พ.ค. 2565 143
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองนำโดย นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ร่วมกับ สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 2 ญัตติเรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17 พ.ค. 2565 151
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 11 พ.ค. 2565 164
นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. 11 พ.ค. 2565 189
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองมอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยจัดให้มีการร้องเพลงชาติไทย การสวดมนต์ไหว้พระ ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 11 พ.ค. 2565 151
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อรักษาระบบนิเวศ ในเขตพื้นที่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 11 พ.ค. 2565 148
วันที่ 10 พ.ค. 65 นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง นายพิชพล ชิณเพ็ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ น.ส.เบญจพร ปาโท หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม นายณัฐพงษ์ วรนาม วิศวกรโยธาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่สาธารณะ เพื่อทำถนน หมู่ที่11 ต.รอบเมือง 10 พ.ค. 2565 139
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง แก้ไขยกเลิกประกาศ การขายทอดตลาด 9 พ.ค. 2565 151
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.30 น. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลรอบเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้จัดดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ตลาดชุมชนบ้านเปลือย หมู่ที่12 ต.รอบเมือง จ.ร้อยเอ็ด 6 พ.ค. 2565 151
งบทดลอง 2 พ.ค. 2565 149
รายงานรับ - จ่ายเงิน 2 พ.ค. 2565 141
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่2/2565 ครั้งที่ 1 โดยนางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ณ ห้องประชุม อบต.รอบเมือง 2 พ.ค. 2565 150
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การขายทอดตลาด 29 เม.ย. 2565 170
วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส่งมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) แก่ผู้นำชุมชน ในเขตรับผิดชอบของตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 29 เม.ย. 2565 138
วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง พร้อมคณะ ส่งมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) แก่ผู้นำชุมชน ในเขตรับผิดชอบของตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีหมู่บ้านที่ได้รับความช่วยเหลือ 13 หมู่บ้าน 28 เม.ย. 2565 150
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 28 เม.ย. 2565 159
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ต้อนรับ คณะอนุกรรมการตรวจประเมินความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 27 เม.ย. 2565 144
วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง และคณะร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยจัดให้มีการร้องเพลงชาติไทย การสวดมนต์ไหว้พระ ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 27 เม.ย. 2565 150
วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมืองและคณะ ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาท้องถิ่น ช่วยกันทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 27 เม.ย. 2565 152
วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่1/2565 22 เม.ย. 2565 153
วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลาประมาณ 14.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) แก่ผู้นำชุมชน จำนวน 18 หมุ่บ้าน 22 เม.ย. 2565 148