องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่1 /2565 ครั้งที่ 1 7 ก.พ. 2565 157
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 13.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่สำรวจและแก้ปัญหาท่อระบายน้ำบริเวณรอบวัดบ้านเหล่าเรือ หมู่ที่ 16 ตำบลรอบเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 7 ก.พ. 2565 187
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) พ.ศ.2565 31 ม.ค. 2565 209
วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 09.30 น. นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด กล่าวเปิดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ครั้งแรก และให้โอวาทแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ทั้ง 20 ท่าน 31 ม.ค. 2565 201
กำหนดการรับยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นอกสถานที่ 12 ม.ค. 2565 229
วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง นางสาวพัญชริญา ตอเสนา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 11 ม.ค. 2565 192
วันที่ 9 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 11.00 น.คณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์เลือกตั้งสมาชิก อบต.รอบเมือง เขตเลือกตั้งที่ 19 ใหม่ ที่เลือกตั้งสำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ 1 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย ในการเลือกตั้ง และส่งมอบหีบบัตร 10 ม.ค. 2565 267
วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 09.30 น.อบต.รอบเมือง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ในการตรวจสอบอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม สถานรับเลี้ยงเด็ก ณ สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด เพื่อตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนให้เป็นไปตาม กฎกระทรวง 7 ม.ค. 2565 228
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 เวลาประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองจัดประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเมือง เพื่อพิจารณาอนุมัติร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ.2565 5 ม.ค. 2565 222
วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เข้ามอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัดอบต. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต. และนางนงพงา กอธวัช หัวหน้าสำนักปลัด ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร 4 ม.ค. 2565 232
วันที่ 30 พ.ย.64 เวลา 09.00 น. นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต. นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 1 ม.ค. 2565 268
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นางนงพงา กอธวัช หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกตรวจความเรียบร้อย จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน เขตความรับผิดชอบของ อบต.รอบเมือง ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 30 ธ.ค. 2564 190
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต. นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัดอบต. ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 28 ธ.ค. 2564 202
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 15.00 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นางนงพงา กอธวัช หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 15 หมู่ที่ 17 และหมู่ที่ 19 27 ธ.ค. 2564 201
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 22 ธ.ค. 2564 211
22 ธ.ค.2564 เวลาประมาณ 15.00 น.นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง น.ส.พัชริญา ตอเสนา หัวฝ่ายนโยบายและแผน นางฐิติกาญจน์ จำนงกิจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 19 นางอุทุมพร ประกอบเสริม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อCOVID 22 ธ.ค. 2564 192
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 30 พ.ย. 2564 195
วันที่ 28 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองพร้อมคณะ นำโดย นายคมกฤษ พวงศรีเคนและนายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่ 20 หมู่บ้าน เพื่อตรวจความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้งประจำตำบลรอบเมือง 28 พ.ย. 2564 195
วันที่ 27 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น. นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประจำหน่วยเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง เตรียมความพร้อมฯ เตรียมส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง และรับวัสดุอุปกรณ์ เพื่อนำไปประจำหน่วยเลือกตั้งของ 20 หมู่บ้าน 27 พ.ย. 2564 209
วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 นายจตุภูมิ เรืองจิรารัตน์ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ผู้ช่วยปฏิบัติงาน อสม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ลานเอนกประสงค์ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 25 พ.ย. 2564 252
วันที่ 19 พ.ย. 64 และ วันที่ 23 พ.ย. 64 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิให้ไปเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.รอบเมือง และร่วมกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง (ฺBig Day) เชิญชวนไปเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อ 23 พ.ย. 2564 216
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 15.00 น.นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองพร้อมกันกล่าวคำขอขมาพระแม่คงคา เนื่องในงานวันลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ณ หนองเม็ก องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 19 พ.ย. 2564 213
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2563-วันที่ 30 กันยายน 2564) 11 พ.ย. 2564 345
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (เพิ่มเติม) 19 ต.ค. 2564 263
บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งจะจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น. 15 ต.ค. 2564 239
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. อบต.รอบเมือง ประชุมกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลรอบเมือง เพื่อพิจารณาขอแก้ไขระเบียบศูนย์ ฯ และขอเสนอแผนการใช้เงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จากงบประมาณเหลือจ่าย ปี 2561-2565 6 ต.ค. 2564 258
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 6 ต.ค. 2564 216
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ต.ค. 2564 135
วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปี 2564 ด้วยรักและผูกพัน “จากวันที่พากเพียร สู่เกษียณที่ภาคภูมิ” 30 ก.ย. 2564 240
วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 13.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมคณะทำงาน อบต.รอบเมือง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องของตำบลรอบเมือง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณา ปิดศูนย์พักคอย อบต.รอบเมือง 23 ก.ย. 2564 257