องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลรอบเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้ารวมทั้งหารือการดำเนินงาน 22 ก.ค. 2565 182
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการขยะเปียกกับผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ตำบลรอบเมือง 22 ก.ค. 2565 187
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยจัดให้มีการร้องเพลงชาติไทย การสวดมนต์ไหว้พระ 20 ก.ค. 2565 184
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การขายทอดตลาดกระเบื้องมุงหลังคา 19 ก.ค. 2565 243
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกิจกรรม (Big Cleaning Day) ช่วยกันทำความสะอาด ณ บริเวณโดยรอบ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 19 ก.ค. 2565 190
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลาประมาณ 15.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้นายยงยุทธิ์ พลศรีเมือง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงานเทศกิจ อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้า ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด 18 ก.ค. 2565 219
งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2565 8 ก.ค. 2565 195
รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมิถุนายน 2565 8 ก.ค. 2565 178
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดยท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายกอบต.รอบเมือง นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจัดประชุมตามโครงการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการขยะ 8 ก.ค. 2565 207
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 7 ก.ค. 2565 213
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 6 ก.ค. 2565 199
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัด อบต.รอบเมือง และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 6 ก.ค. 2565 190
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงการจัดการขยะ และลงนาม MOU ร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารในพื้นที่ตำบลรอบเมือง จ.ร้อยเอ็ด 1 ก.ค. 2565 237
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองมอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยจัดให้มีการร้องเพลงชาติไทย การสวดมนต์ไหว้พระ ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 29 มิ.ย. 2565 221
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต. ลงพื้นที่สำรวจ และให้คำแนะนำ คณะทำงานรับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดแยกและจัดการขยะรีไซเคิล 23 มิ.ย. 2565 240
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยจัดให้มีการร้องเพลงชาติไทย การสวดมนต์ไหว้พระ ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ อบต.รอบเมือง จ.ร้อยเอ็ด 22 มิ.ย. 2565 220
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 10.00 น.นายอภิรัตน์​ ป้องกัน​ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด​ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบถุงยังชีพ"โครงการข้าวคนละเป๊าะสงเคราะห์ครัวเรือนยากจน"​ คนเมืองร้อยเอ็ด​ ให้กับราษฎร​ ตามเกณฑ์​ TPMAP ตำบลรอบเมือง​ 22 มิ.ย. 2565 281
วันที่ 14-16 มิถุนายน 2565 นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง ร่วมโครงการป้องกันควบคุมโรคลัมปีสกินและโรคไข้เลือดออก เพื่อให้ราษฎรและสัตว์เลี้ยงปลอดจากโรคติดต่อและลดอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยลงพื้นที่ฉีดพ่นลัมปีสกิน หมอกควันกำจัดยุงและแจกทรายอะเบทในเขตพื้นที่ ต.รอบเมือง 14 มิ.ย. 2565 235
งบทดลอง 13 มิ.ย. 2565 207
งบรายรับ-รายจ่าย 13 มิ.ย. 2565 197
วันที่ 13 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.มอบหมายให้นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.และคณะทำงานประชุมโครงการป้องกันควบคุมโรคลัมปีสกินและโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีกำหนดการลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ในเขตพื้นที่ ต.รอบเมือง หมู่ที่ 1-20 ในวันที่ 14-16 มิถุนายน 65 13 มิ.ย. 2565 219
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 9 มิ.ย. 2565 218
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้นายพิชพล ชิณเพ็ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่่ อบต.รอบเมือง ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด 9 มิ.ย. 2565 196
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 9.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จ.ร้อยเอ็ด 8 มิ.ย. 2565 184
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 08.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ลานองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 2 มิ.ย. 2565 213
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมโครงการแปลงนาสาธิต เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านแก่นทราย หมู่ที่ 14 ตำบลรอบเมือง อำเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 มิ.ย. 2565 228
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต. นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายก อบต. นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายก อบต.หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะสมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ อบต.ร่วมพิธีตั้งศาลและบวงสรวงเจ้าที่ ณ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 27 พ.ค. 2565 210
วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต. ลงพื้นที่สำรวจ และให้คำแนะนำ คณะทำงานรับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดแยกและจัดการขยะรีไซเคิล 24 พ.ค. 2565 247
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. อบต.รอบเมือง ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย ฯ ร่วมกับ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน และภาคีเครือข่าย ในการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ 23 พ.ค. 2565 202
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยจัดให้มีการร้องเพลงชาติไทย การสวดมนต์ไหว้พระ 18 พ.ค. 2565 201