องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะและพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน และประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงาน 14 พ.ค. 2564 625
การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 7 พ.ค. 2564 245
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม) 6 พ.ค. 2564 251
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม) 6 พ.ค. 2564 248
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 22 เม.ย. 2564 274
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 21 เม.ย. 2564 277
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 21 เม.ย. 2564 266
วันที่ 23-25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-15.00 น. คณะเจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่รับสมัครสมาชิก ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง หมู่ที่ 1-20 ดำเนินการรับซื้อขยะของกองทุนคัดแยกขยะสะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก มีส่วนร่วมในการคัดแยกและจัดการขยะรีไซเคิล 25 มี.ค. 2564 337
ประกาศ อบต.รอบเมือง เรื่องช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 23 มี.ค. 2564 310
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. อบต.รอบเมือง ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 ญัตติเพื่อพิจารณา ขอจ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ณ ห้องประชุมสภา อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 22 มี.ค. 2564 383
วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 07.50 น.คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างความตระหนัก รู้จิตสำนึกรักและหวงแหนสถาบันหลักของชาติให้แก่ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ โดยมีการร้องเพลงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และการร้องเพลงสรรเสริญ 18 มี.ค. 2564 364
ประกาศ อบต.รอบเมือง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2564 16 มี.ค. 2564 353
ประกาศ อบต.รอบเมือง เรื่อง อัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ตามความใน พรบ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ประจำปี พ.ศ. 2564 16 มี.ค. 2564 451
กำหนดการออกบริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 16 มี.ค. 2564 308
ติดประกาศ ให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 และภาษีป้าย 16 มี.ค. 2564 301
แผ่นพับ การชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 16 มี.ค. 2564 671
นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ในการทดสอบ บาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2564 (ครั้งหลัง) ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2564 ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมืองอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 10 มี.ค. 2564 293
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 9 8 มี.ค. 2564 258
วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. อบต.รอบเมือง ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 ญัตติเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และญัตติเพื่อพิจารณา โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบลงทุน) 5 มี.ค. 2564 311
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 11 2 มี.ค. 2564 261
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 14 2 มี.ค. 2564 267
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 10.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองร่วมโครงการตรวจประเมินความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภา อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 25 ก.พ. 2564 294
วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่รับสมัครสมาชิก ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง หมู่ที่ 1-20 ดำเนินการรับซื้อขยะของกองทุนคัดแยกขยะสะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก มีส่วนร่วมในการคัดแยกและจัดการขยะรีไซเคิล เพื่อสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก 25 ก.พ. 2564 325
วันที่ 15-17 ก.พ. 64 นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดฯ และ พ.อ.อ.สุรศักดิ์ คำโพธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมคณะทำงานฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ชุมชนเขตตำบลรอบเมือง เพื่อให้ความรู้และสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชน กรณีรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินบำนาญซ้ำซ้อนกัน 17 ก.พ. 2564 281
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. อบต.รอบเมือง ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองสมัยแรก ครั้งที่ 3 ญัตติ เพื่อพิจารณา โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ณ ห้องประชุมสภา อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 15 ก.พ. 2564 282
รายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือภัยพิบัติ กรณีอัคคีภัย 11 ก.พ. 2564 261
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ประชุมสภา อบต. สมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ญัตติ เพื่อทราบ แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563) 3 ก.พ. 2564 322
วันที่ 25-29 มกราคม 2564 ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ฯ ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านงบประมาณ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ในปีงบประมาณ 2561- 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 29 ม.ค. 2564 338
วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น.นายชูศักดิ์ ลาศา นักวิชาการประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะได้ดำเนินการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายประกันสังคมแก่ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 27 ม.ค. 2564 443
วันที่ 18-20 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ มณฑลทหารบก ที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด 21 ม.ค. 2564 336