องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 7 ก.พ. 2566 54
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 16.00 น. ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้นายยงยุทธ พลศรีเมือง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงานเทศกิจ จ่าเอกธนา นามปัญญา หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย 6 ก.พ. 2566 54
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 1 6 ก.พ. 2566 56
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2 ก.พ. 2566 58
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 14.15 น. ทีมงานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ลุกลามทุ่งนา หมู่ที่ 12 บ้านเปลือยหัวสะพาน 2 ก.พ. 2566 64
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นตัวแทน ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปี 2566 1 ก.พ. 2566 61
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ท่านพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ให้การต้อนรับ จ่าเอกภูดิศ พงศ์เดชวัฒนา หัวหน้าสำนักปลัด และบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล คุณรวิษฎา สมยาภักดี ตำแหน่งเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 1 ก.พ. 2566 60
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.20 น. ทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่ ระงับเหตุเพลิงไหม้ บริษัทจีเอส เซอร์วิส ซัพพลาย จำกัด เลขที่ 175 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 31 ม.ค. 2566 56
วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลาประมาณ 09.00-16.00 น. ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ สำรวจความเรียบร้อยการรับซื้อขยะกองทุนคัดแยกขยะฯ 31 ม.ค. 2566 55
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 30 ม.ค. 2566 52
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. ทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่ให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค บ้านหนองทุ่งมน หมู่ที่ 7 เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน 27 ม.ค. 2566 96
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. ทีมเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่ซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำ และทำบ่อพักน้ำ บริเวณทางเข้าบ้านบ้านแก่นทราย หมู่ที่ 14 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 27 ม.ค. 2566 65
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางสาวเบญจพร ปาโท หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม นายจตุพร ผดุงกิจ หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร ลงพื้นที่กับ ท่านจีรวัฒน์ ดลประสิทธิ์ ปลัดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด สำรวจที่อยู่อาศัยประชาชน 27 ม.ค. 2566 103
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายพิชพล ชิณเพ็ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางสาวเบญจพร ปาโท หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาบริเวณโรงเรียนบ้านแก่นทราย คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์ 26 ม.ค. 2566 70
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 24 ม.ค. 2566 56
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 24 ม.ค. 2566 57
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 14.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ให้การต้อนรับ ท่านสิริมา วัฒโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานชุมชน บ้านเปลือย หมู่ที่ 8 24 ม.ค. 2566 49
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ห้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ในการให้ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อนโยบายและศักยภาพการจัดทำระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องหลักสุขาภิบาล 24 ม.ค. 2566 49
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับมอบนโยบายการขับเคลื่อนดำเนินงานภาครัฐพร้อมทั้งตรวจแนะนำองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จากท่านวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ณ อาคารเอนกประสงค์ 23 ม.ค. 2566 62
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยพัฒนาทักษะการอ่านของเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง 23 ม.ค. 2566 58
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 15.30 น. ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้จ่าเอกธนา นามปัญญา หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายธนพรรค อุ่นเจริญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย 23 ม.ค. 2566 60
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดประชุมอาสาพัฒนาชุมชนตำบลรอบเมือง 20 ม.ค. 2566 58
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. ท่านสหัสวรรษ แซ่เล่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นตัวแทน ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปี 2566 18 ม.ค. 2566 64
วันที่ 16-17 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 16 ม.ค. 2566 63
วันที่ 13 มกราคม 66 เวลา 08.30น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายก อบต.รอบเมือง นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2566 13 ม.ค. 2566 101
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 9 ม.ค. 2566 113
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ ท่านอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ประจำปี 2566 ณ วัดอุดมไพรสณฑ์ หมู่ 7 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 9 ม.ค. 2566 106
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 15.30 น. ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้นายยงยุทธ พลศรีเมือง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงานเทศกิจ ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้า ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด และชี้แจงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ตามมา 9 ม.ค. 2566 66
แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างตุลาคม 2564-กันยายน 2565) 6 ม.ค. 2566 64
งบทดลอง เดือนธันวาคม 2565 6 ม.ค. 2566 61