องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 19

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
วันที่ 4 กันยายน 2562 นายกจิราพร เกษมทรัพย์ และคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ บ้านเปลือยใหญ่ หมู่ที่ 9 ,10 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 4 ก.ย. 2562 481
วันที่ 4 กันยายน 2562 นายกจิราพร เกษมทรัพย์ และคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ บ้านเปลือยหัวฝาย หมู่ที่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 4 ก.ย. 2562 444
วันที่ 4 กันยายน 2562 นายกจิราพร เกษมทรัพย์ และคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ บ้านทุ่งนาหลวง หมู่ที่ 5 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 4 ก.ย. 2562 415
วันที่ 4 กันยายน 2562 นายกจิราพร เกษมทรัพย์ และคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ บ้านรอบเมือง หมู่ที่ 4 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 4 ก.ย. 2562 441
วันที่ 4 กันยายน 2562 นายกจิราพร เกษมทรัพย์ และคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ บ้านมารินทร์ หมู่ที่ 18 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 4 ก.ย. 2562 437
วันที่ 4 กันยายน 2562 นายกจิราพร เกษมทรัพย์ และคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ บ้านหนองทุ่งมน หมู่ที่ 7 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 4 ก.ย. 2562 517
วันที่ 4 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่บ้านเขวา หมู่ที่ 2 ต.รอบเมือง เพื่อช่วยเหลือ น้ำท่วม โดยการช่วยเหลือครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก สส.อนุรักษ์ จุรีมาศ สจ.อำเภอเมือง จ.ร้อยเอ็ด มูลนิธิร้อยเอ็ด รพ.ร้อยเอ็ด (ช่วยเหลือต่อเนื่อง) 4 ก.ย. 2562 453
วันที่ 3 กันยายน 2562 นายกจิราพร เกษมทรัพย์ และคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ บ้านสันติภาพ หมู่ที่ 20 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 ก.ย. 2562 427
วันที่ 2 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่บ้านเขวา หมู่ที่ 2 ต.รอบเมือง เพื่อช่วยเหลือ น้ำท่วม โดยการช่วยเหลือครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก สส.อนุรักษ์ จุรีมาศ สจ.อำเภอเมือง จ.ร้อยเอ็ด มูลนิธิร้อยเอ็ด รพ.ร้อยเอ็ด 2 ก.ย. 2562 518
วันที่ 2 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่บ้านหัวแฮด หมู่ที่ 3 ต.รอบเมือง เพื่อช่วยเหลือ น้ำท่วม โดยการช่วยเหลือครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก สส.อนุรักษ์ จุรีมาศ สจ.อำเภอเมือง จ.ร้อยเอ็ด มูลนิธิร้อยเอ็ด รพ.ร้อยเอ็ด 2 ก.ย. 2562 709
คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมพิธียกเสาเอก บ้านกาชาด หมู่ที่ 12 ต.รอบเมือง จ.ร้อยเอ็ด วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. 28 ส.ค. 2562 462
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2562 27 ส.ค. 2562 422
คณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมพิธีเปิดฝายมีชีวิตเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ลำห้วยคลองขุดใหม่ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่7 และหมู่ที่ 19 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 26 ส.ค. 2562 994
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 14 ส.ค. 2562 413
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 8 ส.ค. 2562 497
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม 2562 7 ส.ค. 2562 344
กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 1 ส.ค. 2562 460
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 30 ก.ค. 2562 586
คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกิจกรรม Big cleaning day 24 กรกฎาคม 2562 26 ก.ค. 2562 357
โครงการปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 67 พรรษา วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 24 ก.ค. 2562 545
โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ สร้างฝายมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562 24 มิ.ย. 2562 407
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 18 มิ.ย. 2562 411
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 17 มิ.ย. 2562 725
ประชาสัมพันธ์ การออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17 มิ.ย. 2562 1590
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การนำราคาปานกลางที่ดินประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 17 มิ.ย. 2562 587
ประชาสัมพันธ์ การออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2559-2560 17 มิ.ย. 2562 517
การออกบริการรับชำระภาษีทุกประเภท แต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลรอบเมือง 17 มิ.ย. 2562 406
ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 (20 หมู่บ้าน) 17 มิ.ย. 2562 378
คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วตำบลรอบเมือง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2562 4 มิ.ย. 2562 463
คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วตำบลรอบเมือง ร่วมโครงการจิตอาสา พัฒนาคู คลอง ณ อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 4 มิ.ย. 2562 1178