องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 15

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรม 5 ส.ร่วมใจสะสาง เสริมสร้างวินัย สำนักงานก้าวไกล เพราะวินัย 5 ส. ( Big Cleaning Day ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 13 ม.ค. 2564 406
กฎกระทรวงการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ฯ การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (พ.ศ.2559) 2563 4 ม.ค. 2564 283
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองประชุมคณะทำงานควบคุมการแพร่ระบาดโรค covid 19 ในระดับตำบลและหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ฯ 25 ธ.ค. 2563 342
20 ธันวาคม 2563 เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส 15 ธ.ค. 2563 363
กันยายน ถึง ธันวาคม 2563 กสทช.ปรับเปลียนความถี่ดิจิตอลทีวีเป็นรายพื้นที่ วันที่ดิจิตอลทีวีของท่านไม่มีสัญญาณรอหลังห้าโมงเย็นจูนใหม่ กลับมาชมได้เหมือนเดิม 14 ธ.ค. 2563 338
ประชาสัมพัธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยกันเฝ้าระวังเหตุอัคคีภัย 9 ธ.ค. 2563 279
ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 7 ธ.ค. 2563 304
การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 24 พ.ย. 2563 348
การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 12 พ.ย. 2563 316
โครงการจิตอาสาพระราชทาน"เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" 13 ตุลาคม 2563 27 ต.ค. 2563 1030
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 5 ตุลาคม 2563 21 ต.ค. 2563 417
โครงการตรวจประเมินความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2563 ในห้วงที่ 2 5 ต.ค. 2563 368
กิจกรรมชักธงชาติไทย ในวันที่จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 5 ต.ค. 2563 389
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมสภา อบต.รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 3 ญัตติเพื่อพิจารณา เรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ณ ห้องประชุมสภา อบต.รอบเมือง จ.ร้อยเ 15 ก.ย. 2563 378
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลาประมาณ 8.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้าดำเนินการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 27 ส.ค. 2563 404
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมสภา อบต.รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 ญัตติเพื่อพิจารณา เรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ณ ห้องประชุมสภา อบต.รอบเมือง จ.ร้อยเอ็ด 26 ส.ค. 2563 389
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลาประมาณ 17.30 น. คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมจังหว 13 ส.ค. 2563 472
คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและหยอดทรายอะเบท กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง ระหว่างวันที่ 3-14 สิงหาคม 2563 7 ส.ค. 2563 399
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2563 จากกระทรวงสาธารณสุข 7 ส.ค. 2563 327
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 6 ส.ค. 2563 544
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมสภา อบต.รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 ญัตติเพื่อพิจารณา เรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ณ​ ห้องประชุมสภา อบต.รอบเมือง จ.ร้อยเอ็ด 3 ส.ค. 2563 424
คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่ดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 29 -31 กรกฎาคม 2563 ณ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 30 ก.ค. 2563 400
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2563 30 ก.ค. 2563 356
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสภา อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 29 ก.ค. 2563 341
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 09.00 น. คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 28 ก.ค. 2563 415
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 24 ก.ค. 2563 384
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด พิจารณาคัดเลือกเด็กที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)เข้ารับเงินสงเคราะห์เด็ก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 17 ก.ค. 2563 438
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง แก้ไขปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563 ครั้งที่ 2 2 ก.ค. 2563 431
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 2 ก.ค. 2563 373
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง 20 หมู่บ้าน จำนวนรวม 2,723 ถุง 16 มิ.ย. 2563 458