องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 15

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกิจกรรม (Big Cleaning Day) 4 พ.ย. 2565 176
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมืองร่วมส่งนางนงพงา กอธวัช หัวหน้าสำนักปลัด อบต.รอบเมือง โอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักปลัด ณ เทศบาลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด 1 พ.ย. 2565 218
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 28 ต.ค. 2565 156
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้มอบหมายให้ นายพิชพล ชิณเพ็ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลาง จ.ร้อยเอ็ด 25 ต.ค. 2565 157
วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน เพื่อให้การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2566 ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 18 ต.ค. 2565 179
วันที่ 17 ตุลาคม 2565 คณะทำงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง 17 ต.ค. 2565 176
วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด 13 ต.ค. 2565 191
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง เป็นประธานวางผ้าไตรเอกและมอบเงินสงเคราะห์ สมาชิกกองทุนขยะสะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ อบต.รอบเมือง งานฌาปนกิจคุณพ่อวิทวัฒน์ วิชัยศร ณ ฌาปนสถานบ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเมือง จ.ร้อยเอ็ด 12 ต.ค. 2565 200
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 15.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้นายยงยุทธิ์ พลศรีเมือง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงานเทศกิจ อบต.รอบเมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้า ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด 11 ต.ค. 2565 205
วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ จ่าเอกธนา นามปัญญา หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่ระบายน้ำที่ท่วมขังบ้านประชาชน จากพายุโนรู 4 ต.ค. 2565 211
วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่น้ำท่วมขัง ภายในตำบลรอบเมืองจำนวน 20 หมู่บ้าน 3 ต.ค. 2565 201
วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.20 น. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและศูนย์ความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ระดมกำลังระงับเหตุเพลิงไหม้ 3 ต.ค. 2565 275
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 65 เวลา 09.00 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปี 2565 ด้วยรักและผูกพัน คุณครูนงเยาว์ พรมเกตุ 30 ก.ย. 2565 332
วันที่ 27-29 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ ประจำปี 2565 29 ก.ย. 2565 190
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 27 ก.ย. 2565 220
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 26 ก.ย. 2565 198
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น.อบต.รอบเมือง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลรอบเมือง เพื่อติดตามความก้าวหน้า หารือการดำเนินงานต่างๆ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการดำเนินการ 26 ก.ย. 2565 199
วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 16.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้นางนงพงา กอธวัช หัวหน้าสำนักปลัดและคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนงานเทศกิจ อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย 26 ก.ย. 2565 190
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 แก้ไขครั้งที่ 2 24 ก.ย. 2565 126
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลรอบเมือง 23 ก.ย. 2565 231
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 อบต.รอบเมืองร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่คุณครูนงเยาว์ พรมเกตุ ครูชำนาญการ คศ.2 ผู้เกษียณอายุราชการ ปีพ.ศ. 2565 ในงานร้อยรักรวมใจสานสายใยมุทิตาจิต (ครั้งที่4) 23 ก.ย. 2565 298
วันที่ 22-23 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง 22 ก.ย. 2565 205
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำเดือน กันยายน 2565 22 ก.ย. 2565 191
วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (การพัฒนาผู้นำเยาวชนสู่การเป็น ผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น) 17 ก.ย. 2565 255
วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 08.40 น.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ บ้านเลขที่ 168 หมู่ที่ 12 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 15 ก.ย. 2565 328
วันที่14 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 14 ก.ย. 2565 232
วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง โดยการบริหารงานของ นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 16 บ้านเหล่าเรือ และซ่อมแซมปรับปรุงถนน หมู่ที่ 11 บ้านเปลือยนอก และ หมู่ที่16 บ้านเหล่าเรือ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 14 ก.ย. 2565 235
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีส่วนร่วมครั้งที่ 2 ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565 14 ก.ย. 2565 200
เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.รอบเมือง ผู้นำชุมชน ปลัด อบต.รอบเมือง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ฯอบต.รอบเมือง ประชุมประชาคมท้องถิ่น 12 ก.ย. 2565 211
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำโดยนางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต.รอบเมือง นำนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย ศึกษาเรียนรู้ ประสบการณ์นอกสถานที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา 7 ก.ย. 2565 239