องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
วันที่ 30 พ.ย.64 เวลา 09.00 น. นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต. นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 1 ม.ค. 2565 365
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นางนงพงา กอธวัช หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกตรวจความเรียบร้อย จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน เขตความรับผิดชอบของ อบต.รอบเมือง ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 30 ธ.ค. 2564 254
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต. นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัดอบต. ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 28 ธ.ค. 2564 276
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 15.00 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นางนงพงา กอธวัช หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 15 หมู่ที่ 17 และหมู่ที่ 19 27 ธ.ค. 2564 286
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 22 ธ.ค. 2564 353
22 ธ.ค.2564 เวลาประมาณ 15.00 น.นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง น.ส.พัชริญา ตอเสนา หัวฝ่ายนโยบายและแผน นางฐิติกาญจน์ จำนงกิจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 19 นางอุทุมพร ประกอบเสริม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อCOVID 22 ธ.ค. 2564 275
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 30 พ.ย. 2564 297
วันที่ 28 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองพร้อมคณะ นำโดย นายคมกฤษ พวงศรีเคนและนายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่ 20 หมู่บ้าน เพื่อตรวจความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้งประจำตำบลรอบเมือง 28 พ.ย. 2564 279
วันที่ 27 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น. นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประจำหน่วยเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง เตรียมความพร้อมฯ เตรียมส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง และรับวัสดุอุปกรณ์ เพื่อนำไปประจำหน่วยเลือกตั้งของ 20 หมู่บ้าน 27 พ.ย. 2564 282
วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 นายจตุภูมิ เรืองจิรารัตน์ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ผู้ช่วยปฏิบัติงาน อสม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ลานเอนกประสงค์ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 25 พ.ย. 2564 353
วันที่ 19 พ.ย. 64 และ วันที่ 23 พ.ย. 64 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิให้ไปเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.รอบเมือง และร่วมกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง (ฺBig Day) เชิญชวนไปเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อ 23 พ.ย. 2564 292
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 15.00 น.นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองพร้อมกันกล่าวคำขอขมาพระแม่คงคา เนื่องในงานวันลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ณ หนองเม็ก องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 19 พ.ย. 2564 299
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2563-วันที่ 30 กันยายน 2564) 11 พ.ย. 2564 439
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (เพิ่มเติม) 19 ต.ค. 2564 524
บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งจะจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น. 15 ต.ค. 2564 320
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. อบต.รอบเมือง ประชุมกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลรอบเมือง เพื่อพิจารณาขอแก้ไขระเบียบศูนย์ ฯ และขอเสนอแผนการใช้เงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จากงบประมาณเหลือจ่าย ปี 2561-2565 6 ต.ค. 2564 350
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 6 ต.ค. 2564 290
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ต.ค. 2564 241
วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปี 2564 ด้วยรักและผูกพัน “จากวันที่พากเพียร สู่เกษียณที่ภาคภูมิ” 30 ก.ย. 2564 351
วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 13.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมคณะทำงาน อบต.รอบเมือง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องของตำบลรอบเมือง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณา ปิดศูนย์พักคอย อบต.รอบเมือง 23 ก.ย. 2564 332
วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัด อบต. นางนงพงา กอธวัช หัวหน้าสำนักปลัด อบต. พร้อมเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 22 ก.ย. 2564 311
วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 10.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมสภา อบต.รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 3 ญัตติเพื่อพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (วาระ 2) และ (วาระ 3) ของ นายก อบต.รอบเมือง 20 ก.ย. 2564 357
ประกาศปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 15 ก.ย. 2564 927
วันที่ 8 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น. นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง คณะเจ้าหน้าที่ รพ.ร้อยเอ็ด รพ.สต. ผู้นำชุมชน อสม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ฉีดวัคโควิด19 ให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ หมู่ที่8 ต.รอบเมือง 9 ก.ย. 2564 544
วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายก อบต.รอบเมือง นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมคณะสมาชิกสภาผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2) 6 ก.ย. 2564 359
วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้อง ของตำบลรอบเมือง ร่วมประชุมการพิจารณาปิดศูนย์พักคอย สำหรับผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของ อบต.รอบเมือง 2 ก.ย. 2564 348
วันที่ 27 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง และ เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมืองที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บ้านหัวแฮด หมู่ที่3 ต.รอบเมือง ร่วมโครงการของสำนักงานพานิชย์ จ.ร้อยเอ็ด ที่นำรถMobile พานิชย์ลดราคาช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ จ.ร้อยเอ็ด นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่าย 30 ส.ค. 2564 305
วันที่ 26 ส.ค. 64 เวลาประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมคณะสมาชิกสภาผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 27 ส.ค. 2564 338
วันที่ 24 ส.ค.64 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.เมืองร้อยเอ็ด นำโดยนางสายรุ้ง สอนอำ พัฒนากรประจำตำบลรอบเมือง ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน ของตำบลรอบเมือง 20 หมู่บ้าน ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรี ตำบลรอบเมือง ณ ลานอเนกประสงค์ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 24 ส.ค. 2564 430
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำรอบเมือง เรื่อง การให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 19 ส.ค. 2564 352