องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ปี 2564 21 เม.ย. 2565 157
วันที่ 21-22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่รับสมัครสมาชิก รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ณ พื้นที่ตำบลรอบเมือง ต.รอบเมือง จ.ร้อยเอ็ด 21 เม.ย. 2565 161
วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง นายปริญญา วิเชียรโรจน์ นายก อบต.รอบเมือง และคณะ ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยจัดให้มีการร้องเพลงชาติไทย การสวดมนต์ไหว้พระ ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 20 เม.ย. 2565 133
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) 20 เม.ย. 2565 143
วันที่ 12 เมษายน 65 นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายก นางสาวพัญชริญา ตอเสนา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่งมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส Covid 19 มีหมู่บ้านที่ได้รับความช่วยเหลือ12 หมู่ 18 เม.ย. 2565 156
วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลาประมาณ 13.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายก อบต.รอบเมือง นางสาวพัญชริญา ตอเสนา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่งมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 8 เม.ย. 2565 171
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2565 7 เม.ย. 2565 154
งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 7 เม.ย. 2565 151
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เข้าร่วมการจัดทำบันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนชมรม To Be Number One อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 1 เม.ย. 2565 178
วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 10.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมาชิกสภา อบต.รอบเมือง และคณะ เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นกล้วยสามัคคี พืชผักสวนครัวต่างๆ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านแก่นทราย หมู่ที่ 14 ตำบลรอบเมือง อำเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 31 มี.ค. 2565 162
วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ10.00 น นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัด อบต.รอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง นางสาวพัญชริญา ตอเสนา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่งมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 15 มี.ค. 2565 164
วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 09.30 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 11 มี.ค. 2565 175
รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ( ไฟล์ 2 ) 3 มี.ค. 2565 174
รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ไฟล์ 1) 3 มี.ค. 2565 173
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ช่องทางเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3 มี.ค. 2565 184
ประกาศ อบต.รอบเมือง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 1 มี.ค. 2565 187
แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการจัดเก็บขยะ 1 มี.ค. 2565 252
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัดอบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.พ. 2565 227
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคไวรัสโคโรนา COVID 19 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 25 ก.พ. 2565 190
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดชุดทีมงานดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 24 ก.พ. 2565 173
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง ได้มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนตกเกณฑ์จปฐ. ตามแนวทางการขจัดความยากจนฯ 22 ก.พ. 2565 204
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 09.30 น. นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่1/2565 ครั้งที่ 2 21 ก.พ. 2565 217
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวเบญจพร ปาโท หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจาก ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ดำเนินการตามโครงการส่งมอบรถเข็น (วีลแชร์) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ โค้งสุดท้ายตามแผน Road Map โครงการร้อยเอ็ดปันสุขบำบัดทุกข์ให้คนพิการ 18 ก.พ. 2565 227
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 13.00 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 18 ก.พ. 2565 179
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง นางสาวพัญชริญา ตอเสนา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid 19) 18 ก.พ. 2565 162
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมคณะสมาชิกสภา อบต.รอบเมือง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ดำเนินการตามแผน Road Map โครงการส่งมอบรถเข็น (วีลแชร์) หมู่ที่ 11 ,16 , 20 ,5 , 18 และ 6 17 ก.พ. 2565 176
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 09.00 น.นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ดำเนินการตามโครงการส่งมอบรถเข็น (วีลแชร์) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ตามโครงการร้อยเอ็ดปันสุขบำบัดทุกข์ให้คนพิการ 15 ก.พ. 2565 175
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ครั้งที่ 1/2565 14 ก.พ. 2565 207
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 13.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองพร้อมคณะ ดำเนินการตามโครงการส่งมอบรถเข็น (วีลแชร์) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการร้อยเอ็ดปันสุขบำบัดทุกข์ให้คนพิการ 14 ก.พ. 2565 178
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 11.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ออกตรวจสถานประกอบการในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นทราย เพื่อให้คำแนะนำการเฝ้าระวัง แนวทางเวชปฏิบัติ และป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 10 ก.พ. 2565 171