องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายก อบต.รอบเมือง มอบพันธุ์ปลาที่ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 140 ถุง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 29 ธ.ค. 2565 154
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 2 ในการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 28 ธ.ค. 2565 139
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลรอบเมือง ครั้งที่ 4/2565 27 ธ.ค. 2565 136
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกอบต.รอบเมือง เป็นตัวแทนในการร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO (The Government Lottery Office) 27 ธ.ค. 2565 188
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกอบต.รอบเมือง เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ที่ปฎิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 27 ธ.ค. 2565 139
วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 26 ธ.ค. 2565 173
วันที่ 24 ธันวาคม 2565 นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัดอบต.รอบเมือง เข้าร่วมการสัมมนาแสดงผลงานหลักสูตรต้นแบบปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based learning) ภายใต้โครงการ : หลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปใช้ในสถานศึกษาระดับป 24 ธ.ค. 2565 138
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.อบต.รอบเมือง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 21 ธ.ค. 2565 140
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง ประชุมเพื่อหารือและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามระเบียบ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 20 ธ.ค. 2565 165
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัดอบต.รอบเมือง ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่มาส่งพนักงานส่วนตำบล นางสาวแพรววิพา บุตสาทำ จากเ่ทศบาลตำบลสำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 16 ธ.ค. 2565 148
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 09.00-16.00 น.คณะทำงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดแยกและจัดการขยะรีไซเคิล สงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก 16 ธ.ค. 2565 157
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 15 ธ.ค. 2565 161
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประชุมคณะกรรมการกองทุน ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการเงิน แผนสุขภาพชุมชนของกองทุนฯ 15 ธ.ค. 2565 134
วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมืองร่วมประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาโครงการจำเป็นเร่งด่วนรวมทั้งชี้แจงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 13 ธ.ค. 2565 215
วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายก อบต.รอบเมือง พร้อมคณะสมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ อบต. และจิตอาสาตำบลรอบเมืองร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 8 ธ.ค. 2565 138
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 7 ธ.ค. 2565 114
งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2565 7 ธ.ค. 2565 119
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกอบต.รอบเมือง ดำเนินการประชุมการจัดงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กและการจัดอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 7 ธ.ค. 2565 139
วันที่ 3 ธ.ค. 65 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต.รอบเมือง นายวัชระ สมบัติดี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมกิจกรรม วัด ประชา รัฐ สร้างสุข (Big cleaning day) เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 3 ธ.ค. 2565 152
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางสาวเบญจพร ปาโท หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม อบต.รอบเมือง พร้อมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ร่วมแรงร่วมใจนวดข้าวโดยการตีข้าวแบบดั่งเดิมด้วยแรงคน ตามกิจกรรมร้อยดวงใจเกี่ยวข้าวตามรอยพ่ 2 ธ.ค. 2565 136
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และนางสาวพัชริญา ตอเสนา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นตัวแทนมอบเงินฌาปนกิจศพ กองทุนขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ 30 พ.ย. 2565 121
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายก อบต. รอบเมือง พร้อมด้วยรองปลัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมแรงร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว ตามกิจกรรมร้อยดวงใจเกี่ยวข้าวตามรอยพ่อ เพื่อสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวฯ 29 พ.ย. 2565 118
วันที่ 17พ.ย.65 เวลา14.00น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมืองพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้อง ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อบต.เหนือเมือง อบต.รอบเมือง อบต.ดงลาน อบต.ขอนแก่น ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 18 พ.ย. 2565 157
วันที่ 18 พ.ย. 65 เวลาประมาณ 09.00-16.00 น. คณะทำงานเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ ต.รอบเมือง เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดแยกและจัดการขยะรีไซเคิล สงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง 18 พ.ย. 2565 144
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่องขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 16 พ.ย. 2565 183
วันที่ 14-15 พ.ย. พ.ศ. 2565 นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกพื้นที่ติดตาม กำกับ ดูแลให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการเศรษฐกิจชุมชน ในพื้นที่หมู่ที่ 19,16,4,6,1,3 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 15 พ.ย. 2565 165
งบทดลอง เดือนตุลาคม 2565 14 พ.ย. 2565 156
งบรับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2565 14 พ.ย. 2565 159
วันที่ 10-11 พ.ย. 65 นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกพื้นที่ติดตาม กำกับ ดูแลให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการเศรษฐกิจชุมชน ในพื้นที่หมู่ที่ 8,10,11,12,13,14,15 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 10 พ.ย. 2565 162
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 16.30 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 8 พ.ย. 2565 224