องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 22 พ.ย. 2566 83
แผนปฎิบัติงานการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2567 22 พ.ย. 2566 81
แผนปฎิบัติงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 22 พ.ย. 2566 79
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 22 พ.ย. 2566 83
การขยายระยะเวลา ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 22 พ.ย. 2566 106
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลาประมาณ 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ร่วมกิจกรรม ร้อยดวงใจ เกี่ยวข้าวตามรอยพ่อ สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.๙) ประจำปีงบประมาณ 2567 21 พ.ย. 2566 65
วันที่ 20 พฤจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อบต.รอบเมือง ตำบลรอบเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 20 พ.ย. 2566 65
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลาประมาณ 13.00 น. ร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์ รองนายกอบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย 17 พ.ย. 2566 84
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลาประมาณ 14.30 น. นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกอบต.รอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นำน้ำดื่มสนับสนุนในงาน FIVB U21 Beach Volleyball World Championship 2023 ณ ลานหน้าหอโหวด จังหวัดร้อยเอ็ด 8 พ.ย. 2566 110
ประกาศอบต.รอบเมือง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานปรเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 8 พ.ย. 2566 95
นที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 10.00 น. จ่าเอก ภูดิศ พงศ์เดชวัฒนา หัวหน้าสำนักปลัด และนางสาวเบญจพร ปาโท หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชน เพื่อสำรวจข้อเท็จจริง 8 พ.ย. 2566 130
นที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลาประมาณ 09.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 6 พ.ย. 2566 114
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดกิจกรรมรณรงค์ "Big Cleaning Day" เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตตำบลรอบเมือง ถนนทางหลวง สาย ๒๓๒ โดยเริ่มตั้งแต่บายพาส วาปีปทุม ถึงสนามค้าโค-กระบือ ตำบลรอบเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 3 พ.ย. 2566 97
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2566 - 2 พฤศจิกายน 2566 30 ต.ค. 2566 111
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 11.30 น. เปิดศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 30 ต.ค. 2566 203
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 -16.00 น. คณะทำงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง จำนวน 20 หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดแยกและจัดการขยะรีไซเคิล สงเคราะห์ 27 ต.ค. 2566 89
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์ รองนายกอบต.รอบเมือง เข้าร่วมประชุมเลือกประะธานกรรมการผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นทราย เพื่อให้การดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุตำบลรอบเมือง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ประโยชน์ต่อสมาชิกและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 27 ต.ค. 2566 111
วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00-11.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานการประชุมประชาคมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการหารือและขับเคลื่อนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 26 ต.ค. 2566 124
วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 11.00 น. นางเพ็ญศรี แสงสว่าง รองนายกอบต.รอบเมือง เข้าร่วมประชุม เรื่องการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุต่ำกว่า 21 ปี ชิงแชมป์โลก ระหว่างวันที่ 7-12 พ.ย.2566 ณ.สนามวอลเลย์บอลชายหาด (ชั่วคราว) ลานสาเกตนคร และเกาะกลางบึงพลาญชัย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 26 ต.ค. 2566 108
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30-16.00 น.กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาทิ เช่น กีฬาวิ่งอุ้มแตง กีฬาวิ่งเปรี้ยว ณ อาคารหน้าห้องกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เพื่อเป็นการเสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์และเกิดความสามัคคีให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กรและอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน 26 ต.ค. 2566 142
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 10.00 น. ร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์ รองนายก อบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ซีพีอาร์ (CPR) ณ ศาลาวัดบ้านหนองแคน ม.13 22 ต.ค. 2566 105
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 20 ต.ค. 2566 154
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 19 ต.ค. 2566 94
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 8.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต. รอบเมือง มอบหมาย นาง เพ็ญศรี แสงสว่าง รองนายก อบต.รอบเมือง เข้าร่วมงาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 19 ต.ค. 2566 87
สรุปผลสถิติจำนวนผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 17 ต.ค. 2566 16
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์ รองนายก อบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการตรวจประเมินความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย 5 ต.ค. 2566 82
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00-15.30 น. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกันออกกำลังกายตามโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค 4 ต.ค. 2566 118
วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางเพ็ญศรี แสงสว่าง รองนายกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วย นางเพ็ญทิพย์ ธนพงศากร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ลงสำรวจพื้นที่ ศพด.รอบเมืองเเละ ศพด.บ้านแก่นทราย 3 ต.ค. 2566 111
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 2 ต.ค. 2566 114
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ที่ 916 / 2566 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล 2 ต.ค. 2566 155