องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17 มี.ค. 2566 36
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น.-16.00 น. คณะทำงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง 17 มี.ค. 2566 51
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัด อบต.รอบเมือง นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต.รอบเมือง ร่วมนำขบวนแห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง งานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด 5 มี.ค. 2566 45
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นตัวแทน ท่านจิราพร เกษมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "เข้าแถวเคารพธงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day" 1 มี.ค. 2566 49
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.40 น.เจ้าหน้าที่ดับเพลิงฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ลุกลามทุ่งนาเป็นบริเวณกว้าง หมู่ที่ 2 บ้านเขวา ตำบลรอบเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 27 ก.พ. 2566 47
แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24 ก.พ. 2566 48
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24 ก.พ. 2566 100
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 24 ก.พ. 2566 43
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 24 ก.พ. 2566 64
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 แก้ไขครั้งที่ 2 24 ก.พ. 2566 76
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 24 ก.พ. 2566 39
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่3/2566 24 ก.พ. 2566 34
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองมอบหมายให้ นายธนากรณ์ จันทรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมรับมอบถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ให้กับนางหนูค้าย ผิวงาม 23 ก.พ. 2566 45
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหัวแฮด หมู่ที่ 3 21 ก.พ. 2566 38
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 3 20 ก.พ. 2566 42
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 15.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ จ่าเอกภูดิศ พงศ์เดชวัฒนา หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจตลาดบ้านเปลือย เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้า ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด 20 ก.พ. 2566 45
วันที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. คณะทำงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง 17 ก.พ. 2566 70
ประชุมประชาคมระดับท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 16 ก.พ. 2566 63
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 10.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เจ้าหน้าที่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมถวายภัตตาหารเพลพระราชทาน ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ 15 ก.พ. 2566 53
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.45 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกอบต.รอบเมือง เป็นตัวแทนรับมอบถุงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จากเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด 14 ก.พ. 2566 52
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 11.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่สำรวจศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อวางผังการปรับภูมิทัศน์ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดร้อยเอ็ด 14 ก.พ. 2566 59
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดร้อยเอ็ด ให้คำแนะนำกับประชาชนเรื่องการตัดต้นไม้ในเขตพื้นที่ส่วนบุคคลกับถนนสาธารณะ 14 ก.พ. 2566 52
วันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่หมู่ที่ 1-20 ตำบลรอบเมือง ตามโครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บและขนมูลฝอย ประจำปี 2566 14 ก.พ. 2566 49
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 16.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย 13 ก.พ. 2566 51
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2567 10 ก.พ. 2566 89
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. โครงการซ้อมแผนป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566 เพื่อให้ครู ครูผู้ดูแลเด็ก และเด็กปฐมวัย เตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 ก.พ. 2566 54
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. โครงการซ้อมแผนป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566 เพื่อให้ครู ครูผู้ดูแลเด็ก และเด็กปฐมวัย เตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9 ก.พ. 2566 105
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 2 9 ก.พ. 2566 45
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 9 ก.พ. 2566 64
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับมอบผลงานการประกวดศิลปะ รางวัลเหรียญทองระดับชาติ จากนายยุทธพงษ์ ดีพลงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นทราย (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 9 ก.พ. 2566 57