องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 15

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
คณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 17 ม.ค. 2562 616
นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง วันที่ 16 มกราคม 2562 16 ม.ค. 2562 443
โครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 11 ม.ค. 2562 391
โครงการส่งเสริมบุญผะเหวดประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 11 ม.ค. 2562 354
โครงการส่งเสริมบุญผะเหวดประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 11 ม.ค. 2562 401
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ 11 ม.ค. 2562 404
การแข่งขันกีฬาประเพณี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ด้วยรักและสามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2561 1 ม.ค. 2562 482
โครงการเมตตาธรรม ปี 2561 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ร่วมกับ อบต.รอบเมือง แจกถุงยังชีพ ให้กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ตำบลรอบเมือง จำนวน 20 หมู่บ้าน 18 ธ.ค. 2561 793
โครงการประชารัฐสร้างสุข ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 13 ธ.ค. 2561 623
คณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมกิจกรรม “BIKE อุ่นไอรัก” จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2561 11 ธ.ค. 2561 438
คณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 5 ธ.ค. 2561 435
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 29 พฤศจิกายน 2561 30 พ.ย. 2561 479
ประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปี พ.ศ.2561 22 พ.ย. 2561 480
คณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมกิจกรรม big cleaning day 20 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 20 พ.ย. 2561 530
รายละเอียดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถ ปีงบประมาณ 2561 19 พ.ย. 2561 441
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2561 19 พ.ย. 2561 420
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 15 พ.ย. 2561 1163
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 13 พ.ย. 2561 766
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่4/2561 ครั้งที่ 2 วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 6 พ.ย. 2561 411
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่4/2561 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 5 พ.ย. 2561 407
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่ 2 พ.ย. 2561 908
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 7 ก.ย. 2561 756
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพรรษา 63 พรรษา โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้แก่ นางสาวรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน 28 ส.ค. 2561 1025
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 6 ส.ค. 2561 686
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561 6 ส.ค. 2561 697
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 15.00 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นางนงพงา กอธวัช หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 15 หมู่ที่ 17 และหมู่ที่ 1 30 พ.ย. 542 198
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยสภาอบต.รอบเมือง ข้าราชการ ผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ตามแผน Road Map ส่งมอบรถเข็น (วีลแชร์) 30 พ.ย. 542 169
งบทดลอง 30 พ.ย. 542 130
วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง โดยการบริหารงานของ นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 16 บ้านเหล่าเรือ และซ่อมแซมปรับปรุงถนน หมู่ที่ 11 บ้านเปลือยนอก และ หมู่ที่16 บ้านเหล่าเรือ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ 30 พ.ย. 542 91
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 30 พ.ย. 542 91