องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566 29 พ.ค. 2566 93
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย 29 พ.ค. 2566 94
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จ.อ. ภูดิศ พงศ์เดชวัฒนา หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้า ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด 22 พ.ค. 2566 101
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น.-16.00 น. คณะทำงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง 19 พ.ค. 2566 92
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ลงพื้นที่นำทีมงานเจ้าหน้าที่อบต.รอบเมือง ปรับสภาพพื้นที่และรื้อถอนบ้าน เลขที่ 74 หมู่ 12 16 พ.ค. 2566 100
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานประกอบการ เพื่อให้คำแนะนำในการดำเนินการขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ บ้านทุ่งนาหลวง หมู่ที่ 5 บ้านรอบเมือง หมู่ที่ 4 และ บ้านเหล่าเรือ หมู่ที่ 16 15 พ.ค. 2566 103
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมความรู้การปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 15 พ.ค. 2566 151
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. ตรวจประเมินความพร้อมด้านด้านการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย 12 พ.ค. 2566 166
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ ร่วมกับผู้นำชุมชน ในการติดตามงานของศูนย์ดำรงธรรมเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและรายงานข้อมูลความคืบหน้าให้กับศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด 11 พ.ค. 2566 102
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง พร้อม พนักงานเเละเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม BigCleaning Day 10 พ.ค. 2566 103
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต.รอบเมือง ประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ปีการศึกษา 2566 10 พ.ค. 2566 100
นที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายก อบต.รอบเมือง เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ในการขับเคลื่อนงานความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน 9 พ.ค. 2566 92
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกอบต.รอบเมือง เป็นตัวเเทนมอบถุงยังชีพสภาการชาดไทยให้หับผู้ที่ได้รับผลกระทบวาตภัย 8 พ.ค. 2566 93
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายยงยุทธิ์ พลศรีเมือง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงานเทศกิจ ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้า 8 พ.ค. 2566 132
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายพิชพล ชิณเพ็ง หัวหน้าผ่่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม นายธนากรณ์ จันทนารัตน์ นักพัฒนาชุมมนชำนาญการ 3 พ.ค. 2566 104
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก(Heat Stroke) 1 พ.ค. 2566 137
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น.โครงการเข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และถวายสัตย์ปฏิบัติเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน รวมทั้งทำกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันจันทร์ สัปดาห์แรก ของทุกเดือน ณ บริเวณ เสาธงชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 1 พ.ค. 2566 93
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 1 พ.ค. 2566 110
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้า 1 พ.ค. 2566 101
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 28 เม.ย. 2566 109
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายกอบต.รอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อบต.รอบเมือง มอบกระเบื้องมุงหลังคาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัย หลังจากที่เกิดพายุ ฝนตกและมีลมกระโชกแรงพัดผ่าน 26 เม.ย. 2566 115
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายกอบต.รอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะกรรมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 26 เม.ย. 2566 105
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านที่ปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม 25 เม.ย. 2566 92
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือเด็กป่วยด้วยโรคลำใส้อุดตันในครอบครัวที่มีรายได้น้อย 25 เม.ย. 2566 123
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราช ลงพื้นที่ออกสำรวจพื้นที่ ที่ประสบภัยพิบัติวาตภัย เพื่อสำรวจความเสียหายหลังจากที่เกิดพายุ ฝนตกและมีลมกระโชกแรงพัดผ่าน ได้ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชน 25 เม.ย. 2566 93
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ออกสำรวจพื้นที่ ที่ประสบภัยพิบัติวาตภัย เพื่อสำรวจความเสียหายหลังจากที่เกิดพายุ ฝนตกและมีลมกระโชกแรงพัดผ่าน ได้ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชน 24 เม.ย. 2566 95
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น.-16.00 น. คณะทำงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง 21 เม.ย. 2566 97
วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ โดยนางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัวของประชาชนตำบลรอบเมือง 13 เม.ย. 2566 106
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกอบต.รอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง และนางนิธิมา ไทยกล้า หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสรงนำ้พระ 9 วัด รับน้ำพระพุทธมนต์เสริมมงคลชีวิต 11 เม.ย. 2566 116
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ มอบหมายให้ นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกอบต.รอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมิือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านรวมน้ำใจเฉลิมราชย์ 10 เม.ย. 2566 108