องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 17

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และนางสาวพัชริญา ตอเสนา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นตัวแทนมอบเงินฌาปนกิจศพ กองทุนขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ 30 พ.ย. 2565 71
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายก อบต. รอบเมือง พร้อมด้วยรองปลัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมแรงร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว ตามกิจกรรมร้อยดวงใจเกี่ยวข้าวตามรอยพ่อ เพื่อสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวฯ 29 พ.ย. 2565 62
วันที่ 17พ.ย.65 เวลา14.00น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมืองพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้อง ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อบต.เหนือเมือง อบต.รอบเมือง อบต.ดงลาน อบต.ขอนแก่น ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 18 พ.ย. 2565 91
วันที่ 18 พ.ย. 65 เวลาประมาณ 09.00-16.00 น. คณะทำงานเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ ต.รอบเมือง เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดแยกและจัดการขยะรีไซเคิล สงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง 18 พ.ย. 2565 79
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่องขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 16 พ.ย. 2565 118
วันที่ 14-15 พ.ย. พ.ศ. 2565 นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกพื้นที่ติดตาม กำกับ ดูแลให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการเศรษฐกิจชุมชน ในพื้นที่หมู่ที่ 19,16,4,6,1,3 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 15 พ.ย. 2565 103
งบทดลอง เดือนตุลาคม 2565 14 พ.ย. 2565 91
งบรับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2565 14 พ.ย. 2565 89
วันที่ 10-11 พ.ย. 65 นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกพื้นที่ติดตาม กำกับ ดูแลให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการเศรษฐกิจชุมชน ในพื้นที่หมู่ที่ 8,10,11,12,13,14,15 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 10 พ.ย. 2565 99
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 16.30 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 8 พ.ย. 2565 151
วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลาประมาณ 09.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะสมาชิกสภา อบต.รอบเมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1 7 พ.ย. 2565 88
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนบ้านเปลือยหมุ่ที่ 11 บ้านเหล่าเรือ หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พ.ย. 2565 101
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกิจกรรม (Big Cleaning Day) 4 พ.ย. 2565 99
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมืองร่วมส่งนางนงพงา กอธวัช หัวหน้าสำนักปลัด อบต.รอบเมือง โอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักปลัด ณ เทศบาลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด 1 พ.ย. 2565 131
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 28 ต.ค. 2565 88
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้มอบหมายให้ นายพิชพล ชิณเพ็ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลาง จ.ร้อยเอ็ด 25 ต.ค. 2565 77
วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน เพื่อให้การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2566 ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 18 ต.ค. 2565 96
วันที่ 17 ตุลาคม 2565 คณะทำงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง 17 ต.ค. 2565 94
วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด 13 ต.ค. 2565 98
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง เป็นประธานวางผ้าไตรเอกและมอบเงินสงเคราะห์ สมาชิกกองทุนขยะสะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ อบต.รอบเมือง งานฌาปนกิจคุณพ่อวิทวัฒน์ วิชัยศร ณ ฌาปนสถานบ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเมือง จ.ร้อยเอ็ด 12 ต.ค. 2565 117
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 15.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้นายยงยุทธิ์ พลศรีเมือง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงานเทศกิจ อบต.รอบเมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้า ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด 11 ต.ค. 2565 120
วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ จ่าเอกธนา นามปัญญา หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่ระบายน้ำที่ท่วมขังบ้านประชาชน จากพายุโนรู 4 ต.ค. 2565 138
วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่น้ำท่วมขัง ภายในตำบลรอบเมืองจำนวน 20 หมู่บ้าน 3 ต.ค. 2565 115
วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.20 น. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและศูนย์ความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ระดมกำลังระงับเหตุเพลิงไหม้ 3 ต.ค. 2565 147
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 65 เวลา 09.00 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปี 2565 ด้วยรักและผูกพัน คุณครูนงเยาว์ พรมเกตุ 30 ก.ย. 2565 202
วันที่ 27-29 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ ประจำปี 2565 29 ก.ย. 2565 118
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 27 ก.ย. 2565 126
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 26 ก.ย. 2565 123
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น.อบต.รอบเมือง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลรอบเมือง เพื่อติดตามความก้าวหน้า หารือการดำเนินงานต่างๆ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการดำเนินการ 26 ก.ย. 2565 113
วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 16.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้นางนงพงา กอธวัช หัวหน้าสำนักปลัดและคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนงานเทศกิจ อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย 26 ก.ย. 2565 114