องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
20 ธันวาคม 2563 เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส 15 ธ.ค. 2563 439
กันยายน ถึง ธันวาคม 2563 กสทช.ปรับเปลียนความถี่ดิจิตอลทีวีเป็นรายพื้นที่ วันที่ดิจิตอลทีวีของท่านไม่มีสัญญาณรอหลังห้าโมงเย็นจูนใหม่ กลับมาชมได้เหมือนเดิม 14 ธ.ค. 2563 389
ประชาสัมพัธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยกันเฝ้าระวังเหตุอัคคีภัย 9 ธ.ค. 2563 337
ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 7 ธ.ค. 2563 375
การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 24 พ.ย. 2563 408
การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 12 พ.ย. 2563 386
โครงการจิตอาสาพระราชทาน"เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" 13 ตุลาคม 2563 27 ต.ค. 2563 1115
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 5 ตุลาคม 2563 21 ต.ค. 2563 480
โครงการตรวจประเมินความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2563 ในห้วงที่ 2 5 ต.ค. 2563 436
กิจกรรมชักธงชาติไทย ในวันที่จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 5 ต.ค. 2563 447
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมสภา อบต.รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 3 ญัตติเพื่อพิจารณา เรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ณ ห้องประชุมสภา อบต.รอบเมือง จ.ร้อยเ 15 ก.ย. 2563 436
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลาประมาณ 8.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้าดำเนินการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 27 ส.ค. 2563 466
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมสภา อบต.รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 ญัตติเพื่อพิจารณา เรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ณ ห้องประชุมสภา อบต.รอบเมือง จ.ร้อยเอ็ด 26 ส.ค. 2563 448
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลาประมาณ 17.30 น. คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมจังหว 13 ส.ค. 2563 532
คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและหยอดทรายอะเบท กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง ระหว่างวันที่ 3-14 สิงหาคม 2563 7 ส.ค. 2563 462
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2563 จากกระทรวงสาธารณสุข 7 ส.ค. 2563 387
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 6 ส.ค. 2563 635
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมสภา อบต.รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 ญัตติเพื่อพิจารณา เรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ณ​ ห้องประชุมสภา อบต.รอบเมือง จ.ร้อยเอ็ด 3 ส.ค. 2563 495
คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่ดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 29 -31 กรกฎาคม 2563 ณ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 30 ก.ค. 2563 463
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2563 30 ก.ค. 2563 428
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสภา อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 29 ก.ค. 2563 416
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 09.00 น. คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 28 ก.ค. 2563 498
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 24 ก.ค. 2563 446
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด พิจารณาคัดเลือกเด็กที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)เข้ารับเงินสงเคราะห์เด็ก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 17 ก.ค. 2563 509
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง แก้ไขปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563 ครั้งที่ 2 2 ก.ค. 2563 508
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 2 ก.ค. 2563 429
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง 20 หมู่บ้าน จำนวนรวม 2,723 ถุง 16 มิ.ย. 2563 522
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 08.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พชอ.ระดับตำบลและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ตามความร่วมมือการดำเนินงาน พชอ.ระดับตำบล โดยมีนายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ประชุมร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ 15 มิ.ย. 2563 413
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19 ณ ห้องประชุมสภา อบต.รอบเมือง 9 มิ.ย. 2563 484
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4 มิ.ย. 2563 428