องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 17

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สูงอายุโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลรอบเมือง 7 ก.ค. 2566 10
ประกาศเเผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564-2566ฉบับเเก้ไข้เพิ่มเติม (ฉบับที่5) พ.ศ.2566 3 ก.ค. 2566 41
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น.-16.00 น. คณะทำงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง 28 มิ.ย. 2566 36
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 27 มิ.ย. 2566 33
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดโครงการเดิน-วิ่ง รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 26 มิ.ย. 2566 33
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 13 มิ.ย. 2566 35
นที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการ นายกอบต.รอบเมือง ดำเนินโครงการเข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 12 มิ.ย. 2566 42
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.หารือและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ 12 มิ.ย. 2566 41
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. จัดประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. 7 มิ.ย. 2566 42
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารตำบลรอบเมือง ดำเนินโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 7 มิ.ย. 2566 39
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกฯ ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 6 มิ.ย. 2566 33
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ที่ 482/2566 เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบล รักษาการในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการพิเศษ 1 มิ.ย. 2566 45
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 1 มิ.ย. 2566 39
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566 29 พ.ค. 2566 33
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย 29 พ.ค. 2566 37
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จ.อ. ภูดิศ พงศ์เดชวัฒนา หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้า ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด 22 พ.ค. 2566 36
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น.-16.00 น. คณะทำงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง 19 พ.ค. 2566 35
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ลงพื้นที่นำทีมงานเจ้าหน้าที่อบต.รอบเมือง ปรับสภาพพื้นที่และรื้อถอนบ้าน เลขที่ 74 หมู่ 12 16 พ.ค. 2566 40
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานประกอบการ เพื่อให้คำแนะนำในการดำเนินการขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ บ้านทุ่งนาหลวง หมู่ที่ 5 บ้านรอบเมือง หมู่ที่ 4 และ บ้านเหล่าเรือ หมู่ที่ 16 15 พ.ค. 2566 43
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมความรู้การปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 15 พ.ค. 2566 45
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. ตรวจประเมินความพร้อมด้านด้านการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย 12 พ.ค. 2566 39
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ ร่วมกับผู้นำชุมชน ในการติดตามงานของศูนย์ดำรงธรรมเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและรายงานข้อมูลความคืบหน้าให้กับศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด 11 พ.ค. 2566 34
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง พร้อม พนักงานเเละเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม BigCleaning Day 10 พ.ค. 2566 39
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต.รอบเมือง ประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ปีการศึกษา 2566 10 พ.ค. 2566 34
นที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายก อบต.รอบเมือง เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ในการขับเคลื่อนงานความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน 9 พ.ค. 2566 34
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกอบต.รอบเมือง เป็นตัวเเทนมอบถุงยังชีพสภาการชาดไทยให้หับผู้ที่ได้รับผลกระทบวาตภัย 8 พ.ค. 2566 35
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายยงยุทธิ์ พลศรีเมือง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงานเทศกิจ ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้า 8 พ.ค. 2566 32
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายพิชพล ชิณเพ็ง หัวหน้าผ่่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม นายธนากรณ์ จันทนารัตน์ นักพัฒนาชุมมนชำนาญการ 3 พ.ค. 2566 43
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก(Heat Stroke) 1 พ.ค. 2566 38
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น.โครงการเข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และถวายสัตย์ปฏิบัติเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน รวมทั้งทำกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันจันทร์ สัปดาห์แรก ของทุกเดือน ณ บริเวณ เสาธงชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 1 พ.ค. 2566 37