องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 29 มี.ค. 2567 89
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา ประมาณ 09.00 น. กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ในสำนักงาน เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ แก่ส่วนรวม และแยกย้ายกันทำความสะอาดสนามกีฬาและอาคารอเนกประสงค์ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 25 มี.ค. 2567 92
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลาประมาณ 09.30 น. ร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์ รองนายก อบต.รอบเมือง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลรอบเมือง ณ ห้องประชุมสภาอบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 14 มี.ค. 2567 96
วันที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจตรวจสอบมิเตอร์น้ำ จดมาตรวัดน้ำประปาพร้อมจัดเก็บค่าธรรมเนียมประปา ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด 14 มี.ค. 2567 102
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลาประมาณ 10.00 น. Care Giver ตำบลรอบเมือง จำนวน 20 หมู่บ้าน นำเสนอกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ ในการประชุมคณะกรรมการฯศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลรอบเมือง 14 มี.ค. 2567 86
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลาประมาณ 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้ ร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์ รองนายก อบต.รอบเมือง เข้าร่วมกิจกรรม MOI WASTE BANK WEEK มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด 11 มี.ค. 2567 110
วันที่ 6-7 มีนาคม พ.ศ. 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจตรวจสอบมิเตอร์น้ำ จดมาตรวัดน้ำประปาพร้อมจัดเก็บค่าธรรมเนียมประปา ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง หมู่ที่ 2 (บ้านเขวา) จังหวัดร้อยเอ็ด 8 มี.ค. 2567 82
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การดำเนินโครงการตลาดนัดชุมชนริมน้ำ ณ หนองเม็ก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 8 มี.ค. 2567 129
การลงทะเบียนของผู้ประกอบการที่ต้องการจำหน่ายสินค้า โครงการตลาดนัดชุมชนริมน้ำ ณ หนองเม็ก 8 มี.ค. 2567 121
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 6 มี.ค. 2567 67
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง ร่วมกิจกรรมโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจต้านภัยแล้ง ณ มณฑลทหารบกที่ 27 (มทบ.27) 6 มี.ค. 2567 64
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลาประมาณ 09.30 - 11.30 น. นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 6 มี.ค. 2567 76
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลาประมาณ 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมู่ที่ 20 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 5 มี.ค. 2567 62
โครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปี 2567 (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม พ.ศ. 2567) 5 มี.ค. 2567 133
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ระเบียบการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5 มี.ค. 2567 58
วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดชุดทีมงานหน้าที่ อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ ลูกน้ำ ยุงลายในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง 28 ก.พ. 2567 67
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.09 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่อบต.รอบเมือง พร้อมใจสวมเสื้อม่วงแสดงพลังร่วมใจภักดิ์ปกป้องและถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 28 ก.พ. 2567 78
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลาประมาณ 09.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลรอบเมือง เพื่อหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมและการขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 28 ก.พ. 2567 75
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้รับรางวัลองค์กรที่ให้ความร่วมมือด้านสหวิชาชีพในการดูแล ให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด 28 ก.พ. 2567 99
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลาประมาณ 09.30 - 15.00น. นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 28 ก.พ. 2567 82
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.00-12.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมคณะกรรมการโครงการตลาดนัดชุมชนริมน้ำ ณ หนองเม็ก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.รอบเมือง 28 ก.พ. 2567 83
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลาประมาณ 09.00-16.00 น. เจ้าหน้าที่อบต.รอบเมืองลงพื้นที่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณตลาดแถวโลตัสเอ็กเพลส ถนนเส้นร้อยเอ็ด-วาปีปทุม หมู่ที่ 16 บ้านเหล่าเรือ โดยดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ รถแทรกเตอร์ตักหน้าขุดหลัง (๋JCB) รถบรรทุกดั๊มป์ เข้าช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 9 ก.พ. 2567 240
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "เข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปี 2567 7 ก.พ. 2567 239
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลาประมาณ 09.30 น. นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 7 ก.พ. 2567 245
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลาประมาณ 9.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาอบต.รอบเมือง ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่หารือเพื่อแก้ปัญหา ให้กำลังใจ และพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่บ้านครอบครัวผู้เปราะบางทางสังคม ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความม 7 ก.พ. 2567 215
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา ประมาณ 09.00 น. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ในสำนักงาน เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ แก่ส่วนรวม และแยกย้ายกันทำความสะอาดอาคารในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง 7 ก.พ. 2567 233
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5 ก.พ. 2567 239
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลาประมาณ 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้ดำเนินการมอบทรายอะเบทให้แก่อาสาสมัคสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้งหมด 20 หมู่บ้าน เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลรอบเมือง ใช้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือด 2 ก.พ. 2567 233
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 1 ก.พ. 2567 85
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 1 ก.พ. 2567 91