องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 17

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 1 พ.ค. 2566 45
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้า 1 พ.ค. 2566 38
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 28 เม.ย. 2566 39
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายกอบต.รอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อบต.รอบเมือง มอบกระเบื้องมุงหลังคาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัย หลังจากที่เกิดพายุ ฝนตกและมีลมกระโชกแรงพัดผ่าน 26 เม.ย. 2566 37
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายกอบต.รอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะกรรมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 26 เม.ย. 2566 37
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านที่ปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม 25 เม.ย. 2566 35
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือเด็กป่วยด้วยโรคลำใส้อุดตันในครอบครัวที่มีรายได้น้อย 25 เม.ย. 2566 33
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราช ลงพื้นที่ออกสำรวจพื้นที่ ที่ประสบภัยพิบัติวาตภัย เพื่อสำรวจความเสียหายหลังจากที่เกิดพายุ ฝนตกและมีลมกระโชกแรงพัดผ่าน ได้ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชน 25 เม.ย. 2566 32
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ออกสำรวจพื้นที่ ที่ประสบภัยพิบัติวาตภัย เพื่อสำรวจความเสียหายหลังจากที่เกิดพายุ ฝนตกและมีลมกระโชกแรงพัดผ่าน ได้ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชน 24 เม.ย. 2566 36
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น.-16.00 น. คณะทำงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง 21 เม.ย. 2566 34
วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ โดยนางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัวของประชาชนตำบลรอบเมือง 13 เม.ย. 2566 36
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกอบต.รอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง และนางนิธิมา ไทยกล้า หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสรงนำ้พระ 9 วัด รับน้ำพระพุทธมนต์เสริมมงคลชีวิต 11 เม.ย. 2566 37
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ มอบหมายให้ นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกอบต.รอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมิือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านรวมน้ำใจเฉลิมราชย์ 10 เม.ย. 2566 35
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 10 เม.ย. 2566 39
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ มอบหมายให้ นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกอบต.รอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมิือง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม 10 เม.ย. 2566 34
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัดอบต.รอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง และ นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัดอบต.รอบเมือง ดำเนินการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง เ 10 เม.ย. 2566 28
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายยงยุทธิ์ พลศรีเมือง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงานเทศกิจ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจตลา 10 เม.ย. 2566 39
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 7 เม.ย. 2566 44
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ. 2566 7 เม.ย. 2566 51
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 7 เม.ย. 2566 33
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต. รอบเมือง เข้าร่วมสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ความยุทธศาสตร์ชาติ ณ บ้านแก่นทราย หมู่ที่ 14 4 เม.ย. 2566 38
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัดอบต.รอบเมือง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ดำเนินโครงการเข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดี 3 เม.ย. 2566 31
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ จ่าเอกธนา นามปัญญา หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวพัชริญา ตอเสนา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย 3 เม.ย. 2566 35
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.20 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายธนากรณ์ จันทรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ออกสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 15 31 มี.ค. 2566 36
ประชุมปรึกษาหารือการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 30 มี.ค. 2566 43
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปสถานะการเงิน ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 29 มี.ค. 2566 35
ประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลรอบเมือง ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการพิจารณาการนำเสนอผลงานในการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินให้แก่ ผู้จัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(CM) และผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(CG) ประจำเดือน กันยายน 29 มี.ค. 2566 45
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองมอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม 28 มี.ค. 2566 46
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ จ่าเอกภูดิศ พงศ์เดชวัฒนา หัวหน้าสำนักปลัด นายธนพรรค อุ่นเจริญ นักทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย 27 มี.ค. 2566 49
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ที่ 179/2566 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2562 20 มี.ค. 2566 40