องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 18

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 08.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พชอ.ระดับตำบลและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ตามความร่วมมือการดำเนินงาน พชอ.ระดับตำบล โดยมีนายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ประชุมร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ 15 มิ.ย. 2563 348
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19 ณ ห้องประชุมสภา อบต.รอบเมือง 9 มิ.ย. 2563 421
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4 มิ.ย. 2563 365
วันที่​ 1 มิถุนายน 2563 เวลา​ประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมสภา อบต.รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 3 ญัตติ เพื่อพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติทำกิจการนอกเขตองค์การบริหาร ฯ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 73 เพื่อให้สภาฯ พิจารณา 1 มิ.ย. 2563 392
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี พ.ศ.2563 29 พ.ค. 2563 411
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมสภา อบต.รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 ญัตติเพื่อพิจารณา เรื่อง บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และ ญัตติเพื่อพิจารณา ขอให้ตัดต้นยางนาในเขตชุมชน หมู่ที่ 18 21 พ.ค. 2563 352
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมสภา อบต.รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ญัตติเพื่อพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและแก้ไขรายละเอียดพร้อมโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณปี 2563 ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 19 พ.ค. 2563 336
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลาประมาณ 12.00 น. นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดออกตรวจเยี่ยม การจัดหาอาหารกลางวันให้เด็ก ในช่วงปิดภาคเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเปลือยนอก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเปลือยสามัคคี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 12 พ.ค. 2563 375
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ดำเนินแนวทางการปฏิบัติการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) 7 พ.ค. 2563 467
วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 10.00 น.คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในและบริเวณรอบๆ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในการมารับบริการ(ต่อเนื่อง) 29 เม.ย. 2563 335
วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 10.00 น.คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในและบริเวณรอบๆ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในการมารับบริการ(ต่อเนื่อง) 23 เม.ย. 2563 423
นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสถานที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยออกปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 7-9 เมษายน 2563 8 เม.ย. 2563 663
วันที่ 6 เมษายน 2563 คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันจักรี ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ หมู่ที่ 9 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 7 เม.ย. 2563 627
วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในและบริเวณรอบๆ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในการเข้ามารับบริการ 1 เม.ย. 2563 357
วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 13.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดยนางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำหน้ากากอนามัยตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัส COVID-19 พร้อมกับร่วมต้อนรับนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะ 20 มี.ค. 2563 530
วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดภายในและบริเวณรอบๆ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในการเข้ามารับบริการในเขตพื้นที่ของ อบต. 19 มี.ค. 2563 661
วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น.ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ อบต.รอบเมือง ดำเนินโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2563 ณ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 10 มี.ค. 2563 384
วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19 ) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 9 มี.ค. 2563 385
วันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมบุญผะเหวดประจำปี ณ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ. ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ณ บึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด 9 มี.ค. 2563 514
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท 3 มี.ค. 2563 331
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อบต.เหนือเมือง อบต.รอบเมือง อบต.ดงลาน และอบต.ขอนแก่น ร่วมโครงการตรวจประเมินความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 25 ก.พ. 2563 614
วันที่​ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา​ประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมสภา อบต.รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 3 ณ​ ห้องประชุมสภา อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 17 ก.พ. 2563 355
ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 11 ก.พ. 2563 463
แผ่นพับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 11 ก.พ. 2563 887
แผ่นพับการแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 11 ก.พ. 2563 620
แผ่นพับการแนะนำชำระภาษีป้าย 11 ก.พ. 2563 677
วันที่​ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา​ประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมสภา อบต.รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 ณ​ ห้องประชุมสภา อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 11 ก.พ. 2563 347
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 5 ก.พ. 2563 356
วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานกองทุนขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เพื่อดำเนินการคัดแยกขยะ และจัดการขยะในชุมชน 23 ม.ค. 2563 355
วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 08.00 น. คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณหอประชุมวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 20 ม.ค. 2563 439