องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ10.00 น นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัด อบต.รอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง นางสาวพัญชริญา ตอเสนา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่งมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 15 มี.ค. 2565 233
วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 09.30 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 11 มี.ค. 2565 242
รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ( ไฟล์ 2 ) 3 มี.ค. 2565 240
รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ไฟล์ 1) 3 มี.ค. 2565 239
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ช่องทางเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3 มี.ค. 2565 249
ประกาศ อบต.รอบเมือง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 1 มี.ค. 2565 254
แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการจัดเก็บขยะ 1 มี.ค. 2565 394
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัดอบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.พ. 2565 313
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคไวรัสโคโรนา COVID 19 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 25 ก.พ. 2565 255
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดชุดทีมงานดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 24 ก.พ. 2565 235
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง ได้มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนตกเกณฑ์จปฐ. ตามแนวทางการขจัดความยากจนฯ 22 ก.พ. 2565 275
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 09.30 น. นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่1/2565 ครั้งที่ 2 21 ก.พ. 2565 290
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวเบญจพร ปาโท หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจาก ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ดำเนินการตามโครงการส่งมอบรถเข็น (วีลแชร์) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ โค้งสุดท้ายตามแผน Road Map โครงการร้อยเอ็ดปันสุขบำบัดทุกข์ให้คนพิการ 18 ก.พ. 2565 321
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 13.00 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 18 ก.พ. 2565 241
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง นางสาวพัญชริญา ตอเสนา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid 19) 18 ก.พ. 2565 228
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมคณะสมาชิกสภา อบต.รอบเมือง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ดำเนินการตามแผน Road Map โครงการส่งมอบรถเข็น (วีลแชร์) หมู่ที่ 11 ,16 , 20 ,5 , 18 และ 6 17 ก.พ. 2565 239
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 09.00 น.นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ดำเนินการตามโครงการส่งมอบรถเข็น (วีลแชร์) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ตามโครงการร้อยเอ็ดปันสุขบำบัดทุกข์ให้คนพิการ 15 ก.พ. 2565 285
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ครั้งที่ 1/2565 14 ก.พ. 2565 271
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 13.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองพร้อมคณะ ดำเนินการตามโครงการส่งมอบรถเข็น (วีลแชร์) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการร้อยเอ็ดปันสุขบำบัดทุกข์ให้คนพิการ 14 ก.พ. 2565 239
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 11.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ออกตรวจสถานประกอบการในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นทราย เพื่อให้คำแนะนำการเฝ้าระวัง แนวทางเวชปฏิบัติ และป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 10 ก.พ. 2565 233
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่1 /2565 ครั้งที่ 1 7 ก.พ. 2565 218
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 13.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่สำรวจและแก้ปัญหาท่อระบายน้ำบริเวณรอบวัดบ้านเหล่าเรือ หมู่ที่ 16 ตำบลรอบเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 7 ก.พ. 2565 249
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) พ.ศ.2565 31 ม.ค. 2565 285
วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 09.30 น. นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด กล่าวเปิดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ครั้งแรก และให้โอวาทแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ทั้ง 20 ท่าน 31 ม.ค. 2565 294
กำหนดการรับยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นอกสถานที่ 12 ม.ค. 2565 353
วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง นางสาวพัญชริญา ตอเสนา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 11 ม.ค. 2565 256
วันที่ 9 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 11.00 น.คณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์เลือกตั้งสมาชิก อบต.รอบเมือง เขตเลือกตั้งที่ 19 ใหม่ ที่เลือกตั้งสำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ 1 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย ในการเลือกตั้ง และส่งมอบหีบบัตร 10 ม.ค. 2565 347
วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 09.30 น.อบต.รอบเมือง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ในการตรวจสอบอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม สถานรับเลี้ยงเด็ก ณ สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด เพื่อตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนให้เป็นไปตาม กฎกระทรวง 7 ม.ค. 2565 311
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 เวลาประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองจัดประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเมือง เพื่อพิจารณาอนุมัติร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ.2565 5 ม.ค. 2565 290
วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เข้ามอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัดอบต. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต. และนางนงพงา กอธวัช หัวหน้าสำนักปลัด ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร 4 ม.ค. 2565 324